SİYASET BİLİMİ DERSİ İLE İLGİLİ HERŞEY (Özet, Genel Tekrar, Soru-Cevap)

Yayınlandı: Ekim 29, 2012 / Uncategorized

ÜNİTE 1

http://img593.imageshack.us/img593/4958/122011201758.jpg

http://img52.imageshack.us/img52/8426/122011201907.jpg

http://img406.imageshack.us/img406/7362/122011201946.jpg

http://img151.imageshack.us/img151/3354/122011202026.jpg

http://img829.imageshack.us/img829/588/122011202104.jpg

ÜNİTE 2

http://img137.imageshack.us/img137/5552/122011202946.jpg

http://img210.imageshack.us/img210/5915/122011203102.jpg

http://img718.imageshack.us/img718/1492/122011203250.jpg

http://img148.imageshack.us/img148/1527/122011203332.jpg

http://img262.imageshack.us/img262/9864/122011203407.jpg

http://img80.imageshack.us/img80/4919/122011203450.jpg

http://img411.imageshack.us/img411/9936/122011203532.jpg

http://img545.imageshack.us/img545/3555/122011203618.jpg

http://img137.imageshack.us/img137/9735/122011203721.jpg

ÜNİTE 3 SİYASAL YAŞAM İÇİNDE BİREYİN YERİ

A) BİREY VE SİYASET
Siyasal Tutumların Oluşumu
Kanı: Belirli biranda belirli bir duruma ilişkin düşüncelerdir. Kanılar gözlemlenemez.
Davranış: Kanıdan hareketle eylemde bulunulduğunda ortaya çıkar. Davranışlar gözlemlenebilir.
Tutum: Belli bir konudaki kanı ve davranışların kaynağını oluşturan, onlar arasındaki ilişkiyi ve tutarlılığı sağlayan bir olgudur.
Belirli bir konu hakkındaki kanı ve davranışların toplamıdır.

Bireyin tutumlarını,
:arrow: İçinde yaşadığı çevre
:arrow: Doğuştan sahip olduğu özellikler
:arrow: Sonradan edindiği özellikler belirler.

FREUD’a göre;
İnsanlardaki temel tutumlar çocukluk döneminde kazanılır ve sonraki dönemlerde neredeyse hiç değişikliğe uğramazlar.
Çocuğun ailesiyle yaşadığı ilişkilerin etkisi bir ömür boyu devam eder.

Annesinin koruyucu kanatları altında çocukta önce “zevk ilkesi” egemen olur. Çünkü, yemek, içmek, uyumak, oynamak vb…
hep çocuğun isteğine göre düzenlenmiştir.

Zamanla toplumsal baskı ve yasaklarla karşılaştığında “gerçek ilkesi” belirecektir.

İşte zevk ilkesi ile gerçek ilkesi arasındaki çatışma kimilerinin siyasal çatışmanın temeline oturttuğu “dovumsuzluğa” yol
açar. Zevk ilkesi ile gerçek ilkesi arasındaki çatışmanın sonucunda bir çok olasılık ortaya çıkar. Ya “lipido” olarak adlandırılan “
zevk gereksinmesi ve enerji”, bilinç atına itilir ve rüyaların, nevrozların nedeni olur; ya da yaratıcı güce dönüşür.

“Saldırganlık” doyurulmayan iç güdülerin yol açtığı bir patlamadır.
Yaşamının sonuna doğru Freud’un düşüncesinde “ölüm iç güdüsünün” önemli rol oynamaya başladığı görülür. Şiddet ve
saldırganlığın, libido ile çatışan “ölüm içgüdüsü”nden kaynaklandığını ileri sürer.
Saldırganlık, başkalarını yok etme eğilimidir. Bu eğilimde ise, insanın kendinde görmek istemediği ölümü, başkalarının
üzerine atma isteği yansımaktadır.

Siyasal Tutumların Değişimi
Birey toplumda işgal ettiği yere göre içinde yaşadığı toplumun bir takım düşünce kalıplarını, değer yargılarını ve inançlarını almaktadır. Bunlar bireyin yaşamı boyunca yapacağı seçimlere yön verirler.

Buna göre;
Edinilmiş tutumlar, davranış ve düşüncelerdeki değişimi zorlaştıran en önemli engeldir.
Karşıt siyasal tutumlara sahip bireyler aynı olgu ve olaylara bakarken farklı şeyler görürler.
Çocuk yaşlarda kazanılmış temel tutumların değişmesi oldukça zordur.

Daha sonraki yıllarda kazanılan ve belli olaylara ilişkin tutumlar belli bir süre zarfında yavaş yavaş değişebilir.
Siyasal Tutum Değişikliği
Siyasal tutumların değişebilmesi için gerek koşulların gerekse o koşullara ilişkin bakış açılarının değişmesi gerekir.
Siyasal iktidarın içinde ya da dışında olmak da tutum değişikliğine yol açar. Çoğulcu demokrasilerde koalisyon ortağı partiler
eski katı görüşlerini iktidar olunca sürdüremezler.

Bireyin dışında cereyan eden olaylarla birlikte kendi durumunda da bir değişme olursa siyasal tutum değişikliği mümkün olur.
Ancak tutumla ters düşen deneyiminin çok önemli ve hayati olması gerekir.

Bu noktada MEYNAUD ve LANCELOT’ a göre, hızlı değişim genellikle bireyin soyutlanmasından kaynaklanır. Başka
bir deyişle siyasal ve toplumsal ortamdaki değişiklik, kişisel durumdaki değişmeye eklenmiştir.
Siyasal tutum ve davranışlarla ilgili “dalgalanan oylar” ve “kararsız tutumlar” da önemlidir. Çoğunlukla yüzeysel tutumlarla
ilgisi olduğu düşünülen bu kararsızlık, çelişkili tutumların ard arda etkili olduğunu göstermektedir.
Özellikle bunalım dönemleri ve sonrasında kararsız tutumlar artmakta ve oy dalgalanmalarına rastlanmaktadır. Buna bir örnek
12 Eylül sonrasında oylarda görülen kararsızlıktır.

Siyasal Yasamda Bireyin Yeri
Kişilik: Bireyin biyolojik ve fiziksel özellikleriyle toplumsallaşarak edindiği değerler sistemi ve kişisel deneyimlerinin birleşimidir. Toplum belirli durumlarda nasıl davranması gerektiğini bireylere, toplumsallaşma süreciyle öğretir. Ancak bu değerlendirme toplumdan topluma farklılıklar göstereceği için, her toplumda farklı bir kişilik tipi gelişecektir.

DAVİD RAISMAN
Üç toplum türü ve buna bağlı olarak üç kişilik tipi olduğunu savunmuştur.
:arrow: Toplumsal yapının ağır ağır değiştiği ve geleneklerin hüküm sürdüğü toplumlarda geleneklere göre hareket eden
insan tipi kişiliği geliştiği görülür.

:arrow: 19.yy’m hızla gelişen kapitalist toplumlarında toplumun değer yargılarını ve davranış biçimini öğrenen insanda
vicdanına göre hareket eden insan tipi kişiliği geliştiği görülür. Bu toplum yapısı özerk bir kişiliğin oluşmasına neden olur.

:arrow: Çağdaş batılı toplumlarda başkalarının kendilerinden beklediklerine göre hareket eden insan tipi kişiliği geliştiği
görülür. Kişi burada artık iyiyi ve doğruyu hesaba katmadan başkalarının kendisinden ne beklediklerini kestirerek tutumunu
ona göre ayarlamaktadır.

Konuyu “zihniyet” bakımından ele alanlar ise;
Zihniyet, aynı toplumda yaşayan insanlar arasındaki farklılıkların arkasında yatan ve değişmeyen psikolojik bir öğedir.
Zihniyet, ortak değer yargılarından, kavramlardan ve inançlardan oluşur.
Kişi olay ve olguları belirli bir zihniyetin mercekleriyle değerlendirir görüşündedirler.

GASTON BOUTHOUL
Fiziksel organizma ile zihniyet arasında çok sıkı bir bağ olduğunu ileri dürmüştür.
Örneğin, bir Hıristiyan’ın yediği domuz eti bir Müslüman’ın midesini bulandırabilir, hatta zehirlenme benzeri bir etki bile
yapabilir.

Siyasal çatışmanın en temelde bireysel yetenek farklılıklarından kaynaklandığı iddiasında bulunan görüşlerde vardır. Bu görüşler genellikle DARWİN’den beslenir.

DARVVİN
“Evrim Kuramı”nın babasıdır ve ona göre;
Her canlı hayatını idame ettirebilmek için öteki canlılarla mücadele etmek zorunda kalır. Bu mücadelede “en güçlü olan” hayatta kalır.
“Yaşam İçin Savaşım” ilkesi esastır.
Koşullar değiştikçe bu koşullara uyum sağlayanlarda yaşamlarını devam ettirir.

Liberal ekonominin “Serbest Rekabet İlkesi” de Darvvin’in görüşlerinden beslenmektedir. Buna göre;
Tüketim için bireyler arasında görülen çekişme siyasal çatışmanın da itici gücü olmaktadır.
Devlet karışmamalıdır ki, en akıllı ve yetenekliler kazansın ve ekonomide bu sayede gelişsin. Başka bir deyişle, zayıf olanlar
korunmamalıdır ki, bir çeşit doğal ayıklanma olsun.
Liberalizm kişisel yararı toplumsal yarara bağlar ve siyasal alanda da , en yeteneklilerin kazanmasının, daha etkin ve başarılı
bir yönetimin kurulmasını sağlayacağını savunur.
Ekonomide ve siyasette güçsüzleri koruyucu bir önlem almanın yanlış olduğu ve toplumun genel çıkarlarıyla bağdaşmayacağı
fikri hâkimdir.
“Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” ilkesi bu mantıktan kaynaklanır.

Tutucu kuramlar özellikle idealist- ülkücü tavır takınarak maddeci liberalizmden ayrı bir duruş sergiler. Onlara göre,
“En iyiler” önemlidir.
“En iyiler” kavramı, yetenek, cesaret ve zeka yanında manevi bir değer vargısı da içermektedir.
“En iyiler” seçkinlerdir. Bunlar ekonomik çıkarlarını ikinci plana itebilen özgeci kişilerdir. Doğa onları üstün nitelikte
yaratmıştır.
Seçkinler topluma hizmet bilinci ile bütün toplumun yararına olacak şekilde kutsal görevlerini yerine getirirler.
Liberallere göre yeteneklilerle yeteneksizler, tutuculara göre ise seçkinlerle kitleler arasındaki çekişme esasen bireysel bir
çekişmedir.

B) YAŞ VE SİYASET
Seçim sosyolojisi araştırmaları sivasal davranışlara tesir eden beş ana etken olarak genellikle şunlara işaret ederler:
Yerleşim birimi
Yaşam düzeyi
Eğitim düzeyi
Yaş
Cinsiyet

Kuşaklar Arası Tutum Farklılıkları
Kuşaklar arasında var olan tutum farklılıklarının, siyasal davranışlara da doğal olarak yansıdığını ve özellikle oy verme eğilimlerinde somutlaştığını kanıtlayan çok sayıda araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmalara göre;

Gençler, yaşlılara göre daha çok yenilik ve değişimden yanadır.
Yaşlılar, giderek daha çok tutucu eğilimler sergiler.
Gençlerin, ebeveynlerinden farklı sivasal düşüncelere sahip oldukları görülür.
Gençler ve ebeveynleri arasındaki eğitim düzeyi farkı da farklı sivasal davranış ve düşüncelere vol açmaktadır.
Gençler ve yaşlılar arasındaki siyasal tutum farklılıkları yoksul ailelerde daha da belirginleşmektedir.

Kuşaklar Arası Tutum Farklılıklarının Nedenleri
Gençler ergenlik çağıyla birlikte çoğunlukla baş kaldıran kişilik özellikleri sergiler. Böylece kendini ispatlamaya çalışır ve aile dışı bir tutum izleme yoluna giderler. Buna göre;

Geri kalmış ülke gençlerinin “ulusal değerleri” içsellestirdikleri görülür,
Gelişmiş ülke gençlerinin “bireysel değerleri” özümsedikleri gözlenir.
Gençlik çağından olgunluk çağına doğru yol aldıkça insanlar genellikle daha ılımlı tutum takınmaya başlarlar.
Bernard Shavv’un şu cümlesi çok ünlüdür: “Eğer yirmi yasında iken komünist değilseniz, kalbiniz yok demektir; kırk yasına geldiğinizde hala komünist iseniz, kafanız yok demektir”. VVillv Brandt, kendisinden sosyal demokrat olmasına karşılık oğlunun komünist olduğunu anımsatan bir gazeteciye şöyle demişti: “On sekizinde komünist olmayan, otuz besine geldiğinde ivi bir sosyal demokrat olamaz.”
Kuşaklar arası tutum farklılıklarının ana nedenlerinden birisi de bireysel enerji düzeyidir. Enerji bu bağlamda değişikliklere
uyum yeteneği ve kolaylığı demektir. Yıllar geçtikçe enerjisi azalan kişi, uyum göstermek için yeni çabalar gerektirecek köklü
değişikliklerden korkmaya başlar.

KARL MANNHHEIM gibi bazı sosyologlara göre,
:arrow: Özellikle orta yaşlı kuşakların siyasal tutumlarının anlaşılabilmesi, onların gençlik dönemlerindeki siyasal ortam
ve egemen ideolojik fikirlerinin incelenmesini gerektirir.

Genellikle gençlerin ilerici, yaslıların ve yetişkinlerin tutucu oldukları varsayımının, toplumların evrimlerinin her dönemi için geçerli sayılamayacağını öne süren toplum bilimcilerde vardır. Onlara göre,

:arrow: Bu varsayım toplumların kararsızlık dönemi için geçerlidir.
:arrow: Eğer uzun bir kararsızlık döneminden sonra kararlı bir ortam sağlanırsa, yetişkinlerin bir bölümünün gençlikteki ilerici fikirlerini sürdürmeleri, genç kuşakların ise tutucu bir dünya görüşüne sığınmaları olanaklıdır.

1960’lı yıllardan başlayarak, özellikle 1968’de hemen tüm dünyada izlenen gençlik avaklanmalarıyla birlikte, kuşaklar arası sivasal tutum farklılıklarının giderek önemli sivasal sorunlar yaratabilecek boyutlara varabileceği görülmüştür. Bu önemli gelişmede, demografik, teknolojik ve biyolojik nitelikli 3 etkenin rol oynadığı söylenebilir.

Demografik Etken; Çağdaş toplumları en az 3 kuşağın bir arada yaşadığı bir ortama mahkum etmiştir.

Teknolojik Etken: Teknolojik gelişme nedeniyle, giderek uzayan bir eğitim dönemi ortaya çıkmış ve gençler hemen tüm
ekonomik, toplumsal ve siyasal olanakların, yetki ve sorumlulukların dışında bırakılmışlardır.. Bu uzun eğitim dönemi sonunda
bile, beklentilerine uygun bir toplumsal konuma sahip olamamaları, öğrenci gençlikte bunalımın temel sebeplerinden birini
oluşturmuştur.

Teknolojideki göz kamaştırıcı ilerlemeye bağlı olarak toplumsal koşullarda hızla değişmektedir. Buna bağlı olarak, birbirlerini izleyen kuşakların yetiştiği ortamlar arasındaki ortak noktalar azalmakta ve çatışma giderek artmaktadır.

3) Biyolojik Etken; Gençlerin biyolojik işlevleri hızlı gelişmesine rağmen uzun süren eğitim sürecine bağlı olarak neredeyse
toplumun her alanında yetki sorumlulukların dışında tutulmuştur. Yani gençlerin biyolojik işlevleri ile toplumsal işlevleri ters
yönde gelişmektedir.

Yüksek Öğrenin Gençliği ve Siyaset

Öğrenci hareketlerine bir açıklama sunan görüşler arasında özellikle biyolojik ve psikolojik kökenli açıklamalar önem arz etmektedir. Buna göre;
• Öğrenciler bastırılmış dürtülerini kanalize edecek alanlar bulmakta sıkıntı çekmektedirler. Liseli hatta üniversiteli gencin
ergenlik sonrasında bile çocukça faaliyetleri sürdürmesi beklenmektedir. Bu temeldeki en büyük sıkıntıdır. Çünkü bu yaşam
biçimi, onun ne yetişkinlerin hiyerarşisinde yer almasına izin vermekte, ne de saldırganlık dürtülerini dışa vurmasına olanak
tanımaktadır.

Feud’un da ön gördüğü gibi, bastırılmış biyolojik, fizyolojik ve psikolojik dürtü ve ihtiyaçların, yüceltme, saldırganlık veya nevrozlara yol açacağını göstermiştir. Tüm buniar sahip olunan enerjinin tüketim biçimidir.

Yüceltme, enerjiyi bilim, sanat, spor, kültür vb. alanlara kanalize etmektir.
Saldırganlık, kişinin çevresine karşı saldırgan tavırlar sergiler
Nevroz, kişinin kendisine karşı saldırgan tavırlar sergilemesidir.

Roger MASTERS
Öğrenim süresinin uzamasından kaynaklanan saldırganlık dürtüleri ile baş etmenin yollarını üçe ayırmıştır. Buna göre,
Bireysel Düzeyde: Saldırganlık, psikoz, nevroz veya intiharla kişinin kendisine yönelmesidir. Uyuşturucu kullanımı da normal
ilişkilerden kaçmak içindir.
Üniversite İçinde: Öteki öğrencilerle rekabet, spor etkinlikleri, ideolojik gruplaşmalar, arkadaş çevresi, öğrenci derneklerinde
faaliyet gösterme, okulda yönetime katılma gibi.
Üniversite Dışında; Yetişkinlerle rekabete tutuşma ve siyasal faaliyetler olarak karşımıza çıkar.

Ortodoks ve Marksist Görüş Bu görüşe göre,
:arrow: Öğrenci hareketleri sınıf çatışmasının bir uzantısıdır. Çünkü üniversite öğrencisi çoğunlukla burjuva sınıfından gelmektedir. İşçi veya köylünün üniversiteye gitrne olanağı hemen hemen hiç yoktur.
:arrow: Gençliğin sınıf çatışmalarmdaki asıl misyonu emekçi sınıflara bilinç götürmektir.
:arrow: İşçi sınıfı ancak bu yolla devrimci bir nitelik kazanabilir.

Jean PRONTEAU
• Sayılarının çok hızlı artması nedeniyle öğrencilerin eskisi gibi serbest mesleğe atılma, üretim araçlarının mülkiyetine sahip
olma ya da üst düzeyde onların yönetimine katılma olanaklarının son derece azlığına işaret etmiştir.

• Devlet bürokrasisinin üst düzeyleri için de aynı şey söz konusudur. Öğleyse öğrenciler, Marx’ın proleterya tanımına büyük
çoğunlukları ile uymaktadırlar. Çünkü onlar da, üretim araçlarının mülkiyetinin dışında tutulmuşlardır.

Henri LEFEBRE
• Öğrencilerin de, “entelektüel üretimpazarı’na. Sunabilecekleri sadece çalışma güçleridir. Üstelik öğrenimini
bitirmedikleri için onu da hemen yapamazlar.

Frederic BON
:arrow: Öğrencilerin en büyük baskıya uğrayan toplum kesimi olmadığını; ama bu baskının en saçma ve en haksız olduğu toplumsal
tabaka olduklarını belirtmiştir.

:arrow: Çünkü bilimsel ve teknik değişmeler sonucu, öğreticinin otoritesinin nedeni ortadan kalkmıştır. Şimdi profesör ile öğrenci
arasındaki fark, sadece bilmediklerinin derecesi ile ilgilidir.

Jean Suret- CANALE
:arrow: Ücretliler içinde araştırıcı, mühendis, teknisyen ve eğiticilerin oranının giderek arttığına ve bu tabakaların artık üretici veya
üretim koşullarını yaratıcı bir görev yüklendiklerine işaret ediyor.

:arrow: Öğrenciler de artık geleceğin burjuvaları olmaktan çıkmakta, yaşam koşulları işçi sınıfına daha yakın olan bu ücretli kesim
arasına katılmaya aday olmaktadırlar.

:arrow: Öyleyse öğrencilerin mücadelesi, aslında sınıf çatışmasının bir parçasıdır.

Claud RENARD
:arrow: “Anarşizmin bütün tarihi, belirgin bireyci çizgileri ve umutsuz şiddetiyle, el zanaatlarının 19’uncu yüzyıl sanayi devriminin
ağırlığı altında yok olmasına bağlıdır”.

:arrow: Bu görüşe göre, üniversite gençliğinin şimdiki umutsuz şiddeti de, ikinci sanayi devriminin ağırlığı altında proleterleşmekte
olduklarına bağlamak gerekebilir.

:arrow: Zaten bazı öğrenciler de kendi durumlarının proleter tanımına uyduğunu, 1968 olayları sırasında savunmuşlardır: “Proleter,
yaşantısı üzerinde hiç bir iktidarı olmayan ve bunu bilen kişidir”.

Çağdaş öğrenci hareketlerini açıklamaya çalışan bu görüşlerin önemli eksiklikleri
:arrow: Hemen hepsi, belirli bir gelişme düzeyine ulaşmış bulunan batılı toplumları hareket noktası olarak almışlardır.
:arrow: Biyolojik etkenlere dayalı açıklama ise cinsel özgürlüğün sınırlarının neredeyse kalkmış olduğu ülkelerde bile önemli gençlik
hareketlerine rastlanabildiğin! göz ardı etmektedir.

C) CİNSİYET VE SİYASET Kadın – Erkek Tutum Farkları
Kadınlar siyasal yaşama erkeklere nispeten daha az katılma eğilimi sergilerler.

Kadınların oy verme eğilimi daha çok tutucu partiler yönündedir.

Kadınlar siyasal yaşamda kararsız davranıp tercihlerini sık sık değiştirebilirlerken erkeklerin siyasi tercihleri zor değişmektedir.

Kadınlar parti liderinin kişiliğinden daha çok etkilenmekte, parti programları ve ideolojileri kadınlar için fazla önemli
olmamaktadır.

Bekar ya da dul kadınlarda, erkeklerden farklı siyasal davranışlar daha belirgin hale gelirken, evli kadınların genellikle
kocalarının siyasal tercihlerine uydukları anlaşılıyor.

Kadınlar partilere üye olma konusunda erkeklerden daha az isteklidir. Üye olsalar da partide sorumluluk alma konusunda
isteksizlerdir.

Komünist tek partili sistemlerde kadınların siyasal yaşama daha çok katıldıkları gözlenmiştir. 1974’te Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliği’nin Uluslar Meclisindeki kadın temsilci oranı % 31, Sovyet Birliği Konseyi’ndeki kadın temsilci oranı ise %40’tı. Kadınların belediye başkanlığı yaptığı kentler arasında Moskova ve Leningrad gibi, Sovyeder Birliği’nin en önde gelen kentleri de vardı.

• Türkiye’de kadınların yasama organına ilk girişleri. 1935 seçimleri ile olmuştur. Ülkeyi yönetenlerden gelen bir
değerlendirme ve istek sonucu, 17 kadının milletvekili olarak siyasal seçkinler arasında katılması sağlanmış, ama tek parti
döneminin koşullan içinde bile, kadınların yasama organındaki oranı % 3-8’i hiçbir zaman geçememiştir. Çok partili bir siyasal
sisteme geçtikten sonra, bu oranın hızla düştüğü dikkati çekiyor.

Kadın – Erkek Tutum Farklılıklarının Nedenleri
Temelde bakıldığında kadın ve erkeklerin toplumdaki konumlan çoğunlukla “eşitsizliğe” dayanmaktadır. Bazı araştırmacılar, kadın erkek eşitsizliğini biyolojik, psikolojik ve ekonomik nedenlerle açıklamaktadır.

Kadın biyolojik yapı itibariyle erkeğe göre daha zayıf olsa da kadınların erkeklere göre daha uzun yaşamaları ve acıya
daha dayanıklı olmaları bu görüşü zayıflatmaktadır.

Biyolojik olarak çocuk doğurma işlevinin kadına ait oluşu, onu ev içi işlere itmiş ve giderek toplumsal konumunun
belirlenmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Duygusal koşullardan çabuk etkilenmeleri, güçlüye sığınarak güvence ve kararlılık aramaları psikolojisi genellikle toplumda
yaşadıkları koşulların bir sonucudur.

Tarihsel koşullar içinde kadının eve kapanması erkeğe evi geçindirme rolünü yüklemiştir. Kadının konumu ev işerlini
yüklenmek ve çocuklara bakmak olmuştur.

Heredot’a göre, Eski Mısır’da kadınlar ekonomik hayatta etkin bir rol oynamışlardır. Bu durum kadının toplumsal
yaşamda da üstün bir konuma gelmesine neden olmuştur.

Sparta’da da kadınlar ve erkekler aynı eğitimi görürler, aynı işi yaparlar ve eşit konumda sayılırlardı.
Göçebe koşulların egemen olduğu eski Türk boylarında da kadın ve erkek eşit konumdaydı ve kadın askerlik ve devlet
işlerinde etkiliydi.

Türklerde ve İslamda Kadın ZİYA GÖKALP
Eski Türklerin hem demokrat hem de feminist olduklarını belirtmiştir.

Bunun ana nedenlerinden birisi, toplumda var olan demokrasidir.

Ayrıca, Türklerin o zamanki dini olan Şamanizm’in kadıdaki “kutsal” güce dayanmasıdır
.
Hukuksal açıdan kadın ve erkek tamamen eşitti.

Erkeğin sadece bir tane karısı olabilirdi.

Kadınlar doğrudan doğruya hükümdar, kale muhafızı, vali, elçi olabilirlerdi.

Ev, karı ve kocanın ikisine aitti.

Çocukların velayeti, baba kadar annede söz sahibiydi.

Eski Türk Toplumlarında.
Devlet başkanlığı, karı-koca “Hatun-Hakan’ın ortak sorumluluğu ile yürütülürdü.

Yasa niteliğindeki “emirname”ler, her ikisince imzalanmadan uygulanamazdı.

Elçi kabulü dahil, bütün önemli törenlerde, Hakan ile Hatun beraber bulunurlardı.

Kadınlar savaşın her aşamasına erkeklerle eşit koşullarda katılırlardı. Hatun ise, bizzat “savaş kurulu” nün üyesiydi.

Tarihte devlet başkanlığı yapmış ilk kadınlar da Türklerdi. Delhi Türk Devletinde Raziye Sultan, Kirman’daki Kutluk Devletinde Ti
Hatun bunun en ünlü örneklerini oluşturuyordu.

İslamiyet’in Benimsenmesinden Sonra Kadının Toplumdaki Yeri İslam Öncesi Arap Toplumunda Kadının Yeri
Kuran’ın “Cahilivve”dönemi olarak adlandırdığı İslam öncesi Arap toplumlarında, kadın Türk toplumlarının tersine, toplumun
en aşağılanan öğesini oluşturuyordu. Bazı hayvanlar, örneğin deve bile, kadından değerli sayılmaktaydı.

Kız çocuklarının ölüme terk edildiği, hatta diri diri gömüldüğü durumlar yaygındı. Kız çocuk doğuran analar
cezalandırılabiliyorlardı.

Kadın mal gibi satılabiliyor, kocanın ölümünden sonra miras olarak devredilebiliyordu.

Erkek istediği kadar kadınla evlenebilir ve kadını dilediği zaman terk edebilirdi.

Kadınlar erkeklerden daha az yemekle yetinmek zorundaydılar.

Arap Toplumuna İslam Dininin Getirdiği Kadının Konumuyla İlgili Kurallar
İslam dininin getirdiği kurallar, öncelikle Arap toplumundaki bozuklukları düzeltmeye yönelikti.

Kızların öldürülmesinin yasaklanması, evlenmenin dört kadınla sınırlandırılması, boşanmanın erkeğin keyfine bağlı sınırsız bir
olanak olmaktan çıkması, hiç kuşkusuz, o koşullar içinde ileri adımlardı.

İlk kez Arap kadını miras hakkını, mal edinme hakkını elde ediyordu.

İslam dini, kadının kocasına itaat etmesini zorunlu kılarken, kocasının da karısına “iyi muamele etmesi” kuralını getiriyordu.

Çocuğun, babasına olduğu gibi, annesine de saygı gösterme yükümlülüğü konuyordu.

Kadının da bir “insan” olduğu, Arap toplumunda, ancak İslam dini sayesinde kabul edilmişti.

İslam dininin Kabulü ve Türk Toplumunda Kadının veri
İslam dinini kabul ettikten sonra, Türk toplumunda kadının konumu ağır ağır değişmeye başladı. Bu konuda, dinin getirdiği
kurallardan çok, Iran ve Arap kültürlerinin olumsuz etkileri görüldü.

Örneğin; İranlılar, eski dinleri Zerdüşt’ün etkisiyle, Şamanizm’in etkisindeki Türklerin tersine, kadını kirliliğin ve kötülüğün simgesi sayıyorlardı.

Eski Türk destanları hep kadını yüceltirken, Türklerin İslam dinini kabulünden sonra, 1070 yılında yazılan Kutadgu-Bilig artık kız çocuğunu değersiz sayıyor, kadınların örtünmemelerini eleştiriyordu.

Ama Türkler Anadolu’da, hatta Osmanlı Devleti’nin kuruluş sıralarında bile, Orta Asya’daki kadın-erkek eşitliğine dayalı geleneklerini büyük ölçüde koruyorlardı. Harem yoktu, kadınların yüzleri açıktı.

Örtünme olayı ancak Fatih döneminden sonra, özellikle Bizans’la ilişki içinde girilmesinin etkisiyle başladı.

Çok kadın ile evlenmek, harem oluşturmak gibi uygulamalar daha çok saray ve saray çevresinde yerleşti.

Evlenmede kızın rızasının alınması giderek kaybolurken, boşanma sadece kocanın bir hakkı gibi görülür oldu.

Tanzimat’tan Sonra Türk Kadınının Toplumsal Yeri
Türk kadınının konumundaki iyileştirmelerin Tanzimat’tan sonra yeniden başladığı görülür.

Kız çocukların ilk ve ortaokullara gitmesine 1858’te izin verildi. Ebe okulu, kız sanat okulu ve kız öğretmen okulu aynı
dönemde açıldı.

İlk kadın yazarlar ve kadınlara yönelik ilk yayın organları ortaya çıktı.

İlk kadın derneği, savaş yaralılarına yardım amacıyla 1867 yılında kuruldu.

İkinci Mesrutivet’in İlanından Sonra Kadınların Toplumdaki Yeri
İlk kız lisesi 1913 yılında İstanbul’da açıldı.

Kadın gazete ve dergilen arttı.

Halide Edip Adıvar Meşrutiyet’in ilanının hemen ardından, Kadın Hakları Savunma Dernegi’ni (Müdafaa-i Hukuku Nisvan)
kurdu.

1914’te bugünkü adıyla, Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu öğretime başladı ve bundan yedi yıl sonra da, ilk olarak
Fen ve Edebiyat Fakültelerinde, kızlar erkek sınıflarına girdiler. Ama bu son gelişme, artık Kemalist atılım döneminin
dolaylı bir ürünüdür.

Cumhuriyetin İlanından Sonra Türk Kadınının Toplumsal Yeri
Atatürk, Türk kadınına çağdaş bir konum kazandırma düşüncesini uygulamaya, düşman ilerleyişi karşısında, hükümet
merkezinin Ankara’dan Kayseri’ye taşınması önerilerinin yapıldığı bir ortamda başladı.

Ankara’da topladığı öğretmenler kurultayında, “kadın ve erkek” Türk insanına verilecek eğitimin ilkelerinin
saptanmasını sağladı.

Türk Kadını 5 Aralık 1934’te seçme ve seçilme hakkına kavuştuğu zaman, demokrasinin beşiği sayılan bazı Batı
ülkelerinin kadınları henüz bu haklara sahip değildiler.

Türk kadınının, Atatürkçü bir devrim anlayışı içinde elde ettiği kazanımlarının önemini iyi değerlendirebilmek için; Iran İslam
Cumhuriyeti’nin 20. yüzyılın sonlarına yaklaşırken, Iran kadınına layık gördüğü konuma kısaca göz atmakta yarar var. İran’da,
“taammüden” işlenen cinayetlerde kadının tanıklığı kabul edilmemektedir. Katilin öldürülebilmesi için ödenmesi gereken
“kan parası”, eğer öldürülen kişi kadın ise, yarıya inmektedir. Koca, karısını “zina” yaparken görüp de öldürürse ceza
almamaktadır.

Okullarda kız ve erkek öğrenciler ayrı kitaplar okumakta, erkek öğretmenler kız öğrencilere ders verememektedir.
Humeyni ve yakınları, İslam’ın “zor” ile bağdaşmayacağını söyleyerek, örtünme konusunda kadınlara baskı yapılmayacağını
vaat ettikleri halde; örtünmeyen kadınlar işten çıkarılmakta ve doğrudan ya da dolaylı baskılarla kadınların örtünmeleri zorunlu
kılınmaktadır.

“İslam Devrimi’nden sonra, kadın yargıçlar işten atılmışlardır.

SİYASET BİLİMİ 1-8 ÜNİTELER DERS ÖZETİ

UNİTE 1 SİYASET BİLİMİ NEDİR?
1. Gözlem sınıflandırma ve yorum. Gözlemler olayların sınıflandırması sonucunda değişmez her zaman her yerde aynı neden sonuç ilişkisine varılabiliyorsa. Bilimsel yasa demektir. Ama böyle bir sonuç yoksa Kuramdır.
2. Herakletius. Ayı ırmakta iki kez yıkanmaz sözü toplumların sürekli değişim içinde olduğunu söylemektedir.
3. Siyasal düşünce alanında felsefeden bilme doğru geçiş Aristo ile olmuştur.
4. Batılı kaynakların sosyolojinin kurucusu saydığı İbni Haldun. Devlet ve iktidar kavramlarını incelemiştir.
5. Makyavel dinsel ahlak açısından bakmayan var olanı saptamaya çalışmıştır. Prensi bir kaynak olmuştur.
6. Monstesquie yasaların ruhu demiş toplumsal doğal çevre ile hukuk siyaset arasındaki neden sonuç ilişkisini ortaya koymaya çalışmıştır. Toplumsal olayların kendine özgü yasaları vardır demiştir.
7. Sosyolojinin kurucusu Aguste Comte konuları belirterek Toplumsal Statik Toplumsal Dinamik demiştir.
8. Karl max a göre toplumsal bilimlere öznelliğin yerine nesnelliği geçirmiş oldu.
9. Alex Tocovelli Amerikan Demokrasisi yapıtı vardır.
10. Max Weber Karl marxın toplumsal ağırlık yerine burokrasi kelimesini kullandı. Siyasal iktidarın meşruluğunun temellerini açıklanmasında ortaya çıkar. Siyaset kişilerin diğer kişiler karşısında egemenlik kumasıdır. Otorite kavramını incelerken yaptığı otorite ayrımları hala kullanılmaktadır.
11. İşlevci yaklaşım yapan Malinowskidir. Metronun getirdiği bozuk işlev gizli işlev gibi kavramlar. Bozuk işlev hayatı zorlaştıran kavramlar olarak ortaya çıkar. Spencer toplum bir organizma demiştir.
12. David Easton a göre Siyasal sistem Fizik biyolojik toplumsal ve pisikolojik. Her iktidar kararı toplum üstünde bir etki yapar. Girdilerin çıktılara dönüştüğü bir ortamdır. Eksikliği değişmeyi açıklayamamaktadır.

UNİTE 2 SİYASAL YAŞAMIN ETKENLERİ
1. Aristoya göre soğuk ülke insanları cesaretli ama az zeki sicak ülke insanları zeki ama az cesaretli ılıman ülke insanları hem zaki hemde cesaretlidir. Monstequ kuzey güney kölelik ve çekinen insanlar demiştir.
2. Raymond toprak yalnızca siyasal çatışmaların konusu değil savaşlarında zeminidir.
3. Toynbe nin düşüncesinde çoğrafi ortamın yarattığı zorluklar. Meyan okuma gibi zorluklar.
4. Gordon childe fiziksel çevredeki değişikliklere hayvanlar biyolojik evrimde insanlar ise kültürel gelişmeye uyarlar. Gordon Childe Tarihte neler oldu adlı eserinde demiştir. Jean Brunhes Orta asya Türklerini.
5. Göçebe yaşamın toplumsal siyasal evrime etkisi üzerindeki görüşlere İbni Haldun da geniş ölçü rastlayabiliriz.
6. Tonybee Türklere göçebe hayatlar çok şey kazandırmıştır demiştir. Disiplini ordan almıştır.
7. Durkhenim Meknik Dayanışma organik dayanışma birbirine bnzeyenler arası mekanik. Aynı işler arası organik
8. Tonnies topluluğa duygusal samimi ilişkiler mantık çıkar ilişkisi be Biz duygusu ortaya çıkıyor.
9. Robert malthus insanlar açlığa mahkum olacaktır varlıklı insanlar çocuk yapsın fakirler yapmasın demiştir.
10. Karl max a göre toplumsal yapının temelinde üretici güçler bulunmaktadır.
11. Marksist teknolojik değişim ekonomik değişim toplumsal değişim sşyasal değişimdir.
12. Aile din eğitim hukuk siyaset ekonomi toplumsal kurumlardır.
13. Marxın siyasal kurulları ile itici güç yada belirleyici öğe Üretim Teknikleridir.
14. Siyaset biçimi açısında siyasal iktidar. En genel iktidar. En üstün zor kullanan tek siyasal yapıdır.
15. Geleneksel Karizmatik Hukuksal otoritelerdir.
16. Marx üretim biçimidir. Weber düşünce davranış toplumların yapı bütünüdür. Daiel Bell bunun karşısında.

UNİTE 3 SİYASAL YAŞAM İÇİNDE BİREYİM YERİ
1. Tutum kanı ve davranışların bütünüdür. Freud ölüm iç güdüsünün önemli rol oynamaya başlağını görüyoruz.
2. David Reisman Geleneksel haraket Vicdanına göre ve Başkasının ağzına göre hareket edenler demiştir
3. Gaston Boult demiş ya zihniyetiniz evren ile aramıza prizma gibi girer.
4. Liberaller serbes ilkesi yaşam için savaş ve ekonimi kıtlık gibi düşünceler Darvim tarafından destek buldu.
5. Siyasal yaşamın 5 etkeni yerleşme yaşam eğitim yaş cinsiyet.
6. Karl Mannheim tutumların anlaşılması için gençler üzerinde idolojik ve enerji den kaynaklanın biçimdir.
7. Yücelme nevroz saldırganlık bunlar Roger Master e göre bireysel uni içinde uni dışında çözülür demiştir.
8. Ortodox markist öğrenci hareketleri sınıf çatışmasının uzantısıdır. Jean Pronteau öğrenci gençliği salaktır
9. Ortodox markist asıl görevi emekçi sınıflara bilinç götürmektir.
10. Kadınlar siyasal katılmaya az eğilimli, tutucu partileri, Partide kararlık yok, adayın kişiliği,kocasının partisi, güçlü olanı seçme. Erkeklerde tersi. Kadınlar dinci tutucu partiler.
11. Kadınlar ilk kez 1935 yılında girmiştir. 3,8 oranla çoktur Sonra zamanla oran düşmüştür.
12. Matei doğan jacgues norbon kadınların erkeklerin içinde yaşadıkları toplumsal koşullardan bağımsız olarak yalnızca cinsiyete bağlı olarak tutumlar sergilememiştir.
13. Eskiden Türkler hem demokrat hemde feministi isalam dinini kabul ettikten sonra. Kadınlar değişmeye başladı arap ülkelerinin olumsuz etkisiyle ortünme olayı fatih ten sonra bizansın işin içine girmesiyle olmuştur.
14. İlk kız lisesi 1913 yılında istanbulda kurulmuştur.

UNİTE 4 SİYASAL YAŞAM İÇİNDE KÜÇÜK GURUPLARIN YERİ.
1. Birinci guruplar birbirine sıkısıkı bağlı guruplardır. İkinci guruplar daha resmi örnek iş arkadaşlarıdır
2. Birinci guruplar yazılı kurallara bağlı olmayıp ikinci guruplar yazılı kurallar ağır basmaktadır.
3. Morenonun sosyo metri kişiler arası duygusal bağları tespit etmekte kullanılır düşünce önderi
4. Gurup dinamiğini ortaya atan Lewin dinamik bir bütündür gurubun bir bölümdeki hareket hepsini etkiler.
5. Birinci guruplar otoriter. İkinci guruplar demokratik üçüncü gurup bırakınız yapısıncılar.
6. Gurup içi dinamik kurt lewin guruplar arası olan muzaffer şerif.
7. Laswell aratırmalarına göre kişinin sosyalist tutucu anarşist yada terörist olmasında aile önemli rol oynar.
8. Muzaffer şerif özellikle arkadaş gurupları etkin olmaktadır.
9. Ali köy boy tarikat gibi egenmen olmasında otoritedir.
10. Derneklerin sendikaların, koperatiflerin, siyasal partilerin demokratikleşmede etkisi olmuştur.
11. Durkneim küçük duruplar bireyler arasındaki boşluğu doldurarak anomi tehlikesini ortadan kaldırır.
12. Kısaca kurallar konumlar görevler küçük gurupların yapısını oluşturur.
13. Komumistlerde gurup içi kurallar yumuşak hoşgörü artmıştır.

UNİTE 5 SİYASAL YAŞAM İÇİNDE TOPLUMSAL SINIFLAR
1. Tabakalar kast sınıf tabakadır. Toplumdaki en katı katlaşma kastdır. Dokunulmazlar paryalardır
2. Avrupada rastlanan zümre veya düzenler de daha basit toplumsal yapı görüntüsü ile hukuksal eşitsizlik karşıtı.
3. Irkçı kast uygulanmasını sürdüren son ülke günet Afrika ama oda bitti sonraları
4. Toplumsal sınıflandırmada gelir düzeyi yaşam biçimi toplumsal saygınlık derecesidir.
5. Kingsley more Toplum sal eşitsizlik herkezin baş vurduğu kaynaklar arasında yer alır.
6. Markist sınıf anlayışı ne kadar olduğu değil nasıl kazanıldığı önemlidir. Sınıf yaratan iş bölümüdür.
7. Eflatudan beri gelen işbölümü üretim araçları üzerinde üretim araçlarıda toplumsal sınıflarlı yaratıyor.
8. Karl max köleci toplumda efendi köle feodal toplumda derebeyi serf kapitalistlerde sermayeder ve işçi
9. Markimasite göre devlet bu egemen sınıfın elinde basit araçtan başka bir şey değildir.
10. Sınıf çatışması itici güçtür. İşçi sınıfı proteryadır. Sınıf bilicini örgütlenince siyasal güç ortaya çıkar.
11. luxenburb kitle bilici Lenin işçi salaktır bu bilinç ona götürülmelidir. Tekno Eko Toplumsal Siyasal.
12. Duverger sınıf çatışmasında siyasal büyük bir etkendir. Dinsel yada ideolojik rekabet.
13. Geri kalmış ülkelerin temel özelliği orta sınıf zayıflığıdır.
14. Sultan galiev proleter sınıflar yerine proter uluslar düşüncesi ortaya atmıştır.

UNİTE 6 TOPLUMSAL YAŞAM
1. Coğrafi konum ispanya pirenler doğal kaynaklar besin kaynakları. Nufus bunlar ulusal güçtür.
2. Herzkotiviz bir kültür bir halkın yaşam biçimidir. Ali yapısı eğitimle ilgili gelenekler disiplin anlayışıdır
3. Milliyetçilik Yurtseverlik Siyasal milliyetçilik ulusal bağımsızlığı ekonomik milliyetçilik ülkenin yer altı yer üstü kaynaklarına sahip çıkmayı ve toplum olarak ekonomik olanakları artırma Toplumsal milliyetçilik gibi
4. Raymond aronda efendi köle ilişkisi hiçbir zaman sürekli bir kavram olamaz demiştir.
5. Uyuşmazlıkların yolu hukuki yollar hakemlik ve yargı olarak adlandırılır.
6. Kültürel emperyalizim kitle iletişim araçların geliştiği günümüzde. Daha çok önem kazanmıştır.

UNİTE 7 SİYASAL GÜÖ OLARAK PARTİLER
1. Kdro partileri ekonomik açıdan güçlü toplum kesim temsilcileri.
2. İşçi sınıfının mücadelesi sonucu oy hakkının yaygınlaştırılması ile birlikte. Çıkan farklı yapıdaki partilere kitle yığın partileri denmekte. Kadro partilerinin temel taşları komiteler ve ocaklar gelir.
3. Kadro partilerinde ağırlık meclis guruplarıdır. Parti disiplini ve merkez oteritesi zayıfdır. İdeolojiye verilen önem azdır.
4. Kitle partilerinin etkinlikleri ve süreleri daha yaygındır. Birbirlerine bağlı genel meclis ile meclis gurubu arasında geniş denge vardır. Sıkı sıkı bir disiplin vardır. Komunist ve faşist partileri etki altına alırlar.
5. Faşist partiler toplumsal ekonomik bunalım döneminde paniğe kapılan burjuvazi orta sınıf insanlardır.
6. Üyelerin niteliğine önem veren totoliter partilerdir.
7. Komunist partiler eylem ci olmak zorundadır.
8. İlk siyasi partiler 1908 den sonra çıkmıştır 1839 tazminat fermanından yararlanarak ortaya çıkmıştır.
9. 1889 da askeri tıp öğrencileri ittihat terakki partisini kurdurlar. Hücre carbonari ve masondan etkilenirler.
10. Chp kitle partileri gibi ocak kültürüne sahiptir.
11. Komunist partiler mahelle ve işyeri düzeyinde kurulur. Üye olmak için ideolojik benimseme olmalıdır
12. Batıcı İslamcı turan cılar olmaktadır. Ancak iki partili parlementoda olabilir.
13. Tek turlu çogunluk iki büyük partiye şans tanır İki turlu çogunluk blok yapar. Orantilı temsil küçük partileri bitirir.Neuman bireysel temsil demokratik bütünleşme.

UNİTE 8 SİYASAL GÜÇ OLARAK BASKI GURUPLARI.
1. Kitle baskı gurupları gücünü üyelerinin sayısından ve örgütlenme düzeyinden alırlar. Disiplin bürokratik yapı.
2. Kitle baskı gurupları işçi sendikalarıdır.
3. Gücünü üyelerinin çokluğundan değil üye niteliklerinden alan baskı gurupları kadro baskı guruplarıdır.
4. Otoriter totaliter baskı gurubu yapısına faşist örgütler örnekverilebilir. Komunist ve sosyalist partiler.
5. İngiliz işçi partisi olup 1927 yılına kadar parti sendika kooper sosyalist derneklerden ibarettir.
6. Baskı gurupları kendilerine iletilen mesajları siyasal organlara iletir. Jean meynaud şöle ayırır karar organlarıyla tabanda bir karar alıp bunu organlara ileterek uyulmasını istemeleri uzlaşmaya katkıda bulunması.
7. Partilerin belirli bir destek vererek örgütlediği çıkar guruplarıda vardır kolektif rüşvet denir.
8. Kadın ve geçlik kollarının belli bir idolojiye sahip olarak sınıfsal kökenli baskı gurupları vardır.
9. Tic san odaları işveren baskı gurubu. TUSIAD en büyük iş adamlarını toplayarak sermaye baskı gurubu.
10. Kitle baskısı olarak en büyük işçi sendikalarıdır. Grev gibi bir hakkı kötüye kullanırlar.
11. İşçi sendikasının sıksık iktidara gelen sol partilerle işbirliği vardır.
12. Duverger diktatörlük kuramı göre gelişme düzeyi yükseldikçe ülke yönetime el koyması azalır.
13. Siyasal eğilimleri gelişmesi ekonomi büyümesi rejimin sağlamlığı subay kesiminin toplumsal kökeni.
14. Bürokrasi artık teokrasi olarak adlandırılmakta olup alt üst pramit yetkileri vardır.
15. Bürokrasiye max weber çok önem vermiş olup karl max ın sınıf çatışması bunda burokrasidir.Kominumizi proterya diktatörlüğünden çok burokratların diktatörlüğü denilmekteydi.
16. Duverger tekno demokrari demiş sonradan teknorrasi olmuştur.
17. Eflatun tekno siyasetçiler yer alması şeklinde demiştir.

SİYASET BİLİMİ TÜM ÜNİTELER GENEL TEKRAR SORU CEVAP

S.1 Sosyoloji deyimini, felsefe tarihi içinde ilk defa kullanan araştırmacı kimdir?
A. Comte

S.2 “Mukaddime” adlı eser kime aittir?
İbni Haldun

S.3 Birbirine benzeyen kişiler arasındaki dayanışmaya “mekanik dayanışma”denir, diyen ünlü düşünür kimdir?
Durkheim

S.4 İntiharla anomi arasındaki bağlantıyı ortaya koyan “intihar” isimli kitabın yazarı ünlü düşünür kimdir?
E. Durkheim

S.5 Siyasal çatışmanın temelde bireysel yetenek farklarından kaynaklandığını öne sürenler kime dayanır?
Darwin

S.6 Daha önce var olan kişisel yargıları değiştirip yerini alarak belirli bir süreklilik kazanmaya ne ad verilir?
Grup Yargısı

S.7 Toplumdaki katmanlaşmanın en katı şekli nedir?
Kast

S.8 Daha ileri bir düzen için çaba göstermeyi gerektiren milliyetçilik nedir?
Toplumsal Milliyetçilik

S.9 Farklı siyasal eğilimlerin temsilcisi olarak siyasal partiler nerede ortaya çıkmıştır?
Eski Yunan

S.10 Kitle baskı grupları?
Esnaf Örgütleri
İşçi Sendikası
Çiftçi Örgütleri
Gençlik Örgütleri

S.11 Alt yapı ve üst yapıyı organik olarak kaynaştıran öğenin aydınlar olduğunu söyleyen kimdir?
Gramsci

S.12 Pareto’ya göre seçkin olmak için gerekli nitelikler?
Akıllı Olmak
Varlıklı Olmak
Soy ve aile
Yetenekli ve Ahlaklı olmak

S.13 Aydın seçkinlerin kısmen sınıfsız bir tabaka olduğunu söyleyen düşünür kimdir?
Reisman

S.14 Siyasal çatışmada kullanılan araçlar?
Para
Örgüt
Sayı
Kitle iletişim Araçları

S.15 Çağdaş toplumlarda siyasal iktidarlara karşı kullanılan şiddetin başarıya ulaşabilmesi büyük ölçüde neye bağlıdır?
Ordunun durumuna

S.16 Yapısal olmayan bunalımlara en iyi örnek nedir?
Ekonomik Bunalımlar

S.17 İdeolojiler ve dini görüşlerin sınıf çatışmaları sonucu ortaya çıktığını savunan kimdir?
K. Marx

S.18 Siyasal iktidar-dinsel iktidar ayrımını ortaya çıkaran din nedir?
Hristiyanlık

S.19 Bilim ve din arasında bir çelişki olmadığını ve bilimsel buluşların tanrı bilimini güçlendirdiğini iddia eden bilim adamı kimdir?
John Polkinghome

S.20 fransız insan hakları bildirgesinde dokunulmaz ve kutsal kabul edilen hak nedir?
Mülkiyet Hakkı

S.21 AYdınlanma çağı ile ilgili özellikler?
İnsanın aklıyla doğruyu yanlışı ayıracağınının düşünülmesi
Liberal, ideolojinin temellerinin atılması
İnsanın aklıyla en uygun yönetim biçiminin bulunacağının savunulması
Akla, doğaya aykırı önyargıların yıkılması

S.22 Aktif yurttaş-pasif yurttaş formülünü bulup, etkin yurttaş olarak iktidarı soylulara sunan kişi kimdir?
Emanuel Sieyes

S.23 Devrimi bilinçsiz bir ayaklanmadan ayıran ana özellik nedir?
Devrimci bilinç

S.24 Türk Milliyetçiliğinin etkilendiği ülkeler?
Rusya
Balkanlar
Batı Avrupa
Macaristan

S.25 Toplumsal sınıfların sadece, seçkinler arasındaki çatışmanın destek gücünü oluşturduğunu savunan kimdir?
G. Mosca

S.26 Ekonomiye karşı siyasetin önceliğin savunan, siyasetin ekonomiye yön verdiğini öne süren kuramların en önemlisi kime aittir?
R. Aron

S.27 Dar çevrelerde etkili olan bir kamuoyu önderi?
Muhtar
İmam
Öğretmen
Ağa

S.28 Jean Morie Domenach’a göre propagandanın kuralları?
Basitleştirme ve tek düşmankuralı
Tekrar Kuralı
Kabaca, genel ifadelerle anlatma kuralı
Sevileni kullanma kuralı

S.29 Siyasal katılmayı belirleyen etkenler?
Yaş
Cinsiyet
Aile
Gelir Düzeyi

S.30 Ekonomik demokrasinin amacı nedir?
Verimliliği artırmak ve yabancılaşmayı gidermek

S.31 “İnsanların servetleriyle siyasi iktidar arasında ilişki kuran ve servetleriyle egemen sınıf olunan bir yerde hükümet biçim oligarşidir” diyen kimdir?
Aristo

S.32 Tocqueville’nin özgürlüklerin korunabilmesi için önerdiği yollar?
Yerinden yönetim- Kitle örgütleri

S.33 Faşist rejimin ilk ortaya çıktığı ülke nedir?
İtalya

S.34 Faşist rejimlerin özellikleri?
Faşizm savaşçıdır
Tek şef tek örgüt ve tek devlet zihniyetine sahiptir
Karamsardır
Otoriter ve eşitsizlikçidir

S.35 Geri kalmışlığın nedenleri?
Coğrafi nedenler
Demografik Nedenler
Kültürel Etkenler
Emperyalizm

S.36 Emperyalizm 3 aşamadan geçtiğini söyleyen kimdir?
Rudolf Hilferding

S.37 Sistem yaklaşımının siyaset bilimindeki öncülüğünü yapan David Easton’a göre siyasal sistemin üç öğesi nedir?
Siyasal Topluluk
Siyasal Rejim
Siyasal Otorite

S.38 Asya Tipi Üretim Tarzı’nın temelini ne oluşturur?
Coğrafi nedenlerden dolayı toprağın mülkiyeti devlete aitti

S.39 Türkiye’nin diğer geri kalmış ülkelerin çoğundan farklı olarak demokrasiyi yaşatabilmesinin en önemli nedeni nedir?
Yönetici Kadrolara ve devlet yönetme geleneğine sahip olması

S.40 Hızlı toplumsal değişme dönemlerinde siyasal iktidarların etkisinin azalması neyle açıklanabilir?
Otorite boşluğu nedeniyle siyasal istikrarı sağlamak zorlaşır

S.41 Türk toplumlarında kadınların genel olarak geri planda kalmalarında esas etken nedir?
İslamiyetin kuralları kadınları geri plana itmiştir

S.42 Birincil grubun özellikleri?
Grubun üyeleri kolay değişmez
Üyelerin birbirlerini iyi tanırlar
İlişkiler, geniş kapsamlı ve içtenliklidir
Üyelerin bir araya gelme nedenleri belirli bir amacı gerçekleştirmek değildir

S.43 Kastlar ile toplumsal sınıflar arasındaki en önemli ve temel fark nedir?
Toplumsal sınıflar arasında, kastlardan olmayan “dikeyine hareketlilik” denebilecek bir geçiş vardır.

S.44 Yıllardır süren Türk-yunan sürtüşmesinin sıcak çatışmaya döşünmesini engelleyen en önemli unsur nedir?
Her iki ülkenin NATO üyesi olması ve Batı bloku içinde yer almaları

S.45 Hindistan’da ekonomik ve toplumsal koşullar Türkiye’nin gerisinde olduğu halde askeri darbe olmaması nasıl açıklanabilir?
Ulusal bağımsızlık hareketine ve diğer toplumsal adımlara asker değil sivil aydınlar öncülük etmişlerdir.

S.46 ABD’de siyasal parti adayları nasıl saptanmaktadır?
Partili seçmenlerin tercihiyle

S.47 Klasik seçkinci kuramların ortak özellikleri nelerdir?
Klasik seçkinci kuramlar hem tutucudurlar hem de demokrasiye karşı sonuçlara ulaşmışlardır.

S.48 Demokratik rejimlerle-demokratik olmayan sistemlerdeki seçkinler arasında ayırım yapan siyasal bilimci kimdir?
Sartori

S.49 Gramci’ye göre aydınların rolü niçin çok önemlidir?
Alt yapı ile üst yapıyı organik olarak kaynaşmaktadırlar.

S.50 Emekçi ve dar gelirli kitlelerin siyasal yaşamdaki ağırlıklarının artmasında iki önemli aşama nedir?
Sendikalar ve Kitle Partileri

S.51 Tepkisel Şiddet Türleri?
Ödünleyici Şiddet
Öç alıcı şiddet
Korunma amaçlı şiddet
İnancın ve umudun yıkılmasından doğan şiddet

S.52 Sağlam ve istikrarlı bir rejimin en önemli koşulu nedir?
Rejimin değişen toplumsal güç dengesine bağlı olarak siyasal iktidarın el değiştirmesine olanak vermesi

S.53 Dinin toplumdan çok insanın birey olarak bazı ruhsal gereksinmelerini karşıladığı inancında olan düşünür kimdir?
Max Weber

S.54 İslamiyetin müslüman olmayan ülke halkları arasında hızla yayılıp kök salmasında hangi unsur en etkilidir?
Vicdan özgürlüğü halka sevimli görünmüştü

S.55 İngiliz Fizikçi ve din adamı olan John Polkinghomea göre din ve bilim arasında nasıl bir ilişki vardır?
Bilim olayların nasıl meydana geldiğini, din olayların neden meydana geldiğini araştırıyor

S.56 Marksizmden şu veya bu ölçüde etkilenen tek çağdaş sosyalizm akımı olarak nitelendirilen fabiancılık hangi ülkede görülmüştür?
İngiltere
S.57 Friedman’ın temsil ettiği Şikago Okulu temel ekonomik görüş olarak neyi savunuyordu?
Devlet ekonomiden elini tamamen çekmeliydi

S.58 Türk Milliyetçiliğinin gelişmesinde hangi ülkenin dış etkisi fazla olmuştur?
Genç Afrika Ülkeleri

S.59 Mustafa Kemal’in ulusal bağımsızlığı sağlarken dayandığı güçler nelerdir?
Büyük Toprak sahipleri
Asker Bürokratlar
Sivil Bürokratlar
Ulusal kentli ama oldukça zayıf kentsoylu kesim

S.60 Atatürk’çü milliyetçilik anlayışının dışa yönelik hedefi nedir?
Çağdaş uluslar topluluğun eşit haklara sahip bir üyesi olmak

S.61 Geri kalmış ülkelerin yoksul köylüleri arasında devrime yardımcı olabilecek bir başkaldırma eğilimine niçin pek rastlanmaz?
Bu insanların kendi güncel yoksulluklarının dışında daha iyi bir dünya ümidi yoktur

S.62 Crane Brinton, İngiliz Fransız amerikan ve Sovyet devrimlerini karşılaştırmalı olarak inceleğinde hangisi ulaştığı ortak noktalar?
Dört devrimde belirli bir gelişme düzeyine varan toplumlarda ortaya çıktı
Dört devrimde halkın hoşnutsuzluğunu gösteren ilk hareketleri hükümetler güvenlik güçlerini kullanarak bastırmak istemiştir.
Dört devrimde yönetici sınıf gücünü yitirmiştir.
Dört devrimde aydınlar rejim itam anlamıyla terketmişlerdir.

S.63 Kamuoyu oluşumunda kitle iletişim araçlarının rolü ve önemi nedir?
Kitle iletişim araçlarının bir miktar etkisi olsa da yakın çevredeki yüzyüze ilişkiler kamuoyunu oluşturmaktadır.

S.64 Faşist ve komünist rejimlerdeki siyasal katılmanın işlevi nedir?
Halkı belirli yönde harekete geçirmek- Seferber etmek

S.65 siyasal katılmayı belirleyen etmenler?
Meslek
Gelir
Yerleşme Biçimi
Cinsiyet

S.66 Demokrasinin insanın kişiliğini ve yeteneklerini geliştirmeye en elverişli bir rejim olduğu hangi düşünürlerden hangisi tarafından ifade edilmiştir?
Perikles

S.67 İngiliz John Locke göre insanlar eşit ve özgür oldukları toplumsal yaşam için, neyi amaçlayarak geçtiler?
Güvenlikleri sağlamak için

S.68 Liberal demokrasinin oluşumunda Fransız Devrimi, bu konudaki İngiliz ve Amerikan deneyimlerinden çok daha fazla ve evrensel bir etki yapmıştır. Bu durum nasıl açıklanabilir?
İngiliz devrimi zamana yayıldığı için Amerikan devrimi de uzak farklı koşullarda gerçekleştiği için Fransız devrimi kadar etkili olmamıştır.

S.69 Faşist Rejimler hangi tarihte ilk defa ortaya çıkmışlardır?
1922

S.70 Mao”Sosyal emperyalizm” ile neyi kastedmiştir?
Sovyetler Birliğinin halk demokrasilerini ekonomik denetim altına alması

S.71 Devlet ve iktidar kavramlarını bilimsel bir yaklaşımla inceleyen ve bazı batılı kaynaklarca “sosyolojinin kurucusu” sayılan bilim adamı kimdir?
İbni Haldun

S.72 Aristo’nun çağındaki Yunan kent devletlerinin anayasalarını inceleyerek kamuoyunun önemini vurguladığı kitabının adı nedir?
Politika

S.73 Göçebeliği “Kendiliğinden demokrasi” olarak nitelendiren nedenler?
Ben duygusu yerine biz duygusu
Eşitlikçi sefalet koşullarını kabul etmek
Önder seçilmesi
Önderine devamlı görevde olması

S.74 “Asya Üretim Biçimi” kuramı hangi sava dayanır?
İkilimi zamanla kuraklaşan yerlerde yaşayan insanlar yeni yerlere göç etmek zorundadır.

S.75 Bir ülkenin zengin doğal kaynaklara sahip olmasının o ülkeye yararları?
Siyasal yaşamdaki çatışmaların yumuşaması
Başta eğitim olmak üzere bazı kurumların gelişme göstermesi
Barışçı eğilimlerin güçlenmesi
Ülkenin ihracat gelirlerin yükselmesi

S.76 Topluluk ve toplum arasındaki ayrımı, “mekanik dayanışma” ve “organik dayanışma” ile açıklayan bilim adamı kimdir?
Durkheim

S.77 Kırsal kesimlerde seçmen kitlesi üzerinde etkisi olduğu kabul edilen yaşlıları ve din adamlarını içeren kesime ne ad verilir?
Kanaat Önderleri

S.78 Sanayi toplumu olan batılı ülkelerde SSCB arasındaki benzerliklerin arttığını savunan kuram nedir?
Birleşme Kuralı

S.79 Tek parti, tek şef ve otoriter yönetim özellikleri hangi ülke tipine uyar?
Geri Kalmış Ülke

S.80 Yüzyüze ilişkilerin egemen olduğu topluluklarda toplumsal denetimi ve uyumu sağlamak yolları?
Övgü
Yergi
Ayıplama
Kınama

S.81 Önderin olağanüstü gibi görünen niteliklerinden doğan otorite türü nedir?
Karizmatik Otorite

S.82 Bireyi ön plana çıkaran devletin olabildiğince az şeye karışmasından ve doğal dengeleri bozmasından yana olan, ideoloji nedir?
Liberalizm

S.83 Sisayal inanç, değer ve davranışların birey tarafından benimsenmesine ya da toplum tarafından bireye öğretilmesine ne ad verilir?
Sİyasal Toplumsallaşma

S.84 Toplumsallaşma sürecindeki “birinci gruplar” arasında yer alanlara örnek?
Aile

S.85 Irkların kültürü değil, kültürün ırkı etkilediğini savunan siyaset bilimci kimdir?
Levi-Strauss

S.86 Ana kültürün temel değerlerini reddetme ve o değerlerin yerine başkalarını koyma eğiliminde olan karşı kültüre örnek?
Hippiler

S.87 Belirli bir anda belirli bir soruna ilişkin olarak sahip olunan düşüncelere ne ad verilir?
Kanı

S.88 Koşulların hızla değiştiği bir çağdaş kişisel uyumsuzlukların ortaya çıkmasının temel nedeni nedir?
Değişen koşullara değişmeyen tepkiler verilmesi

S.89 Freud’a göre şiddet ve saldırganlık hangi çalışmanın ürünüdür?
Zevk ilkesi- gerçeklik ilkesi çatışmasının

S.90 Yaş ve Siyasal tutumların değişimi ile ilgili olarak doğru ifadeler?
Gençler daha çok değişme ve yenilik yanlısıdır
Genlerin var olan koşullarla bağlantıları çok güçlü değildir
Yaşlılar tutumlarını değişmemesi için direnç gösterirler
Gelişmiş ülke gençleri ile geri kalmış ülke gençlerinin tutum değişiminde farklı değerler rol oynar

S.91 Siyasal içerikli kamuoyu yoklamalarında genellikle “Bilmiyorum” yanıtını veren grup nedir?
Kadınlar

S.92 Grup üyelerini bir arada tutan ve birbirine benzemeye zorlayan, grubun çözülmesine yönelik güçlere direnen süreçlerin grup birliğini oluşturduğunu ileri süren ve küçük gruplarla ilgili araştırmalar yapan siyaset bilimci kimdir?
Childe

S.93 Birincil grupların temel özelliği?
Üyeler arasındaki ilişkinin duygusal nitelikte olması
Üyelerinin sürekli olarak değişmesi
Üyelerinin birbirlerininin özel yaşamlarını bilmemeleri
İlişkilerin resmi ve sınırlı olması

S.94 Toplumsal sınıfların oluşmasının kökeninde biyolojik farklılıkların yattığını savunan görüş, hangi noktadan hareket etmektedir?
Irkçılıktan

S.95 Geri kalmış ülkelerin özellikleri?
İkili bir sınıfsal piramitin var olması
Okur yazar olanların azınlıkta olması
Ulusal ordu ve sivil bürokrasinin gelişmesi olması
Sanayi işçilerinin sayıca az ve ayrıcalıklı olması

S.96 Kemalist devrim ideolojisi oluşturmak amacıyla 1932-1934 yılları arasında yayınlanan dergi nedir?
Kadro

S.97 Siyasal iktidarı doğrudan ele geçirme amacı taşımayan kendi çıkar ya da görüşleri doğrultusunda kararlar alınmasını ve uygulamalar yapılmasını sağlayan çıkar gruplarına ne ad verilir?
Baskı Grupları

S.98 “Kadro partileri” hangi kesimin temsilcisidir?
Ekonomik bakımdan güçlü olması

S.99 Kitle partilerinin en küçük yerleşim birimlerine kadar yayılan temel örgüt birimlerine ne ad verilir?
Ocak

S.100 Otoriter yapılı partilerin ortaya çıkmasına neden olan faktörler?
Aydınlanmış küçük azınlık
Toplumsal adaletsizliğin yarattığı uçurumlar
Demokratik kurum ve geleneklerin varlığı
Büyük çoğunluğun yoksulluğu

S.101 Siyasal partilerin işlevleri?
Çıkar gruplarını belirli seçenekler etrafında buluşturmak
Önemli çıkar ve görüşleri temsil etmek
Bir yandan siyasal çatışmayı yürütürken öbür yandan siyasal ve toplumsal bütünleşmeye katkıda bulunmak
Yönetenlere yönetilenler arasındaki boşluğu doldurmak

S.102 Baskı gruplarının kullandığı doğal olmayan yöntelere örnek?
Yolları keserek ulaşıma engel olmak

S.103 Kitle baskı gruplarına örnek?
İşçi sendikaları

S.104 Kemalist tek partinin özellikleri?
“Ocak” örgütlenmesine dayalı olması
Diğer tek partilerde düşünülmeyecek ölçüde yaygın bir parti içi demokrasinin varlığı
Partinin kapısının herkese açık olması
Toplumu demokrasiye hazırlama görevini üstlenmesi

S.105 Siyaset Biliminin konusu nedir?
Siyasal Otorite ile ilgili Kurumlar

S.106 İlk bilimsel nitelikli siyaset kitaplarından olan günümüzde de önemini koruyan “Amerika’da Demokrasi” adlı eser kime aittir?
Tocqueville

S.107 Arnold J. Toynbee’ye ait olan düşünce nedir?
Kolaylık uygularlıklar için yıkıcıdır, Uygarlığı iten güç, ortamın düşmanlığı ile orantılı olarak artar

S.108 Her toplumun kendini çevreleyen doğal koşullara göre teknoloji geliştirdiği ve bu durumun da sonraki evrimi etkilediğini savunan bilim adamı kimdir?
Childe

S.109 Nüfusun geometrik besin maddelerinin ise aritmetik dizi ile arttığını öne süren iktisatçı kimdir?
Malthus

S.110 Duverger’in diktatörlük kuramına üretim düzeyi ile siyasal sistem arasında kurulan bağlantı nedir?
Üretim düzeyi yükseldikçe diktatörlük olasılığı azalır

S.111 Toplumsal üst yapıyı oluşturan unsurlar?
Hukuksal Kurumlar
Siyasal İdeolojiler
Dinsel İnançlar
Siyasal Kurumlar

S.112 “Bölüntülü Toplumsallaşma” ne demektir?
Okul ve ailenin ters yönde etki yaptığı toplumsallaşma

S.113 Freud’a ait düşünceler?
Çocuğun ana ve babası ile ilişkilerinin izleri yaşam boyu silinmez
Saldırganlık, doyuralamayan içgüdülerin yarattığı bir olgudur
Zevk ilkesi ile gerçek ilkesi arasındaki çatışma doyumsuzluk yaratır
İnsanlardaki temel tutumlar çocukluk yıllarında oluşur ve sonraki yıllarda çok az değişir

S.114 Kadının siyasal yaşamdaki yerine ilişkin doğru ifadeler?
Türkiye’de Kemalist tek parti yönetimi sırasında kadın milletvekili oranı en yüksek düzeye erişmiştir
Batılı ülkelerde kadınlar yasa organlarında küçük bir oranda temsil edilirler
Orta ve sağ partidekig kadın üye oranı, sol partilere göre daha azdır
Kadın milletvekili oranı, solcu partilerde artarken sağcı partilerde azalır

S.115 Grup dinamik bir bütündür. Grubun herhangi bir bölümündeki değişiklik diğerlerini de etkiler” sözü hangi bilim adamına aittir?
Lewin

S.116 Grubun özelliklerine ilişkin ifadeler?
Üyeler etkinlik ve saygınlıklarına göre sıralanır
Zamanla her küçük grupta, davranış düşünce duygu ve anlatım benzerliği oluşur
Grup birliğini oluşturan etkenlerin en önemlisi ortak bir amacın varlığıdır
Her grupta çoğunluğa uyma, sapmalara direnç ve dışa karşı bir saldırganlık potansiyeli vardır

S.117 Toplumsal sınıfları, insanların para cüzdanlarının şişkinliğinin değil o paranın kazanılma biçiminin belirlediğini ileri süren bilim adamı kimdir?
Marx

S.118 Toplumsal sınıfları o toplumda var olan saygınlık derecelerine göre tanımlar?
Amerikalı Sosyologlar

S.119 Kadro partilerinin özellikleri?
Etkinliklerinin ,genellikle seçimlerle sınırlı olması
Üye sayısının değil, üyelerin niteliğinin önem taşıması
Genellikle ekonomik bakımdan güçlü toplum kesiminin temsilcisi olması
Güçlü bir genel merkez otoritesinin bulunması

S.120 Kemalist tek partinin özellikleri?
Geçiş dönemi partisi olması
Çoğulcu bir yapıya sahip bulunması
Temel örgüt biriminin ocaklar olması
Halkı daha demokratik bir aşamaya hazırlama işlevini üstlenmiş olması

S.121 Baskı gruplarının yöntemlerine ilişkin ifadeler?
Kendi üyelerinden bazılarının parlamentoya seçilmesine yardımcı olabilirler
Kendileriyle ilgili olumsuz kararların uygulanmaması için çaba gösterirler
Kendileriyle ilgili önemli kararlar öncesinde milletvekillerine, bakanlara, parti yöneticilerine heyetler yollarlar
Kendi davalarını destekleyeceğini peşinen vadeden aday ya da adayların seçimine yardımcı olabilirler

S.122 Kadro Baskı gruplarının özelliklei?
Grubun gücünü, örgütlenme düzeyinin belirlememesi
Üyelerini toplumsal etkileri yüksek kişiler olması
Üye sayısının az olması
Üyelerinin ekonomik bakımdan güçlü kişiler olması

S.123 “Siyasal sisteme ve o sistemin değerlerine kurumsal olarak karşı çıkan baskı grupları bir yandan sistem için tahammül edilebilir bir sıkıntı oluştururken, aynı zamanda sözkonusu sistemin bazı öğelerinin korunmasına da dolaylı olarak katkıda bulunabilirler” sözü kime aittir?
Lavau

S.124 Seçkinler Dolaşımı kavramının anlamı nedir?
Alt tabakanın başarılarının üst tabakaya geçmesi

S.125 Seçkinlerin kaçınılmaz olarak tüm toplumlarda varolduğunu söyleyen klasik kuramcı kimdir?
Mechels

S.126 Şiddete dayalı olmayan siyasal çatışma araları?
Para
Sayı
Örgüt
Kitle itelişim Araçları

S.127 Duverger’e göre çoğulcu rejimlerde kitle iletişim araçları ne karşısında özgür değildir?
Para

S.128 Toplum ve devlet yaşantısına akla ve bilime dayatılmasına ne denir?
Laiklik

S.129 Dinlerin sınıf çatışmasının bir ürünü olduğunu söyleyen kimdir?
Marx

S.130 Avrupa’daki burjuvazi ile aristokrasi çatışmasından çıkan rejim nedir?
Liberalizm

S.131 J. Locke göre insanların devrim hakkı ne zaman doğar?
Yöneticiler doğal hakları çiğnerse

S.132 Komünüst yöneticiler?
Stalin
Lenin
Trocki
Kastro

S.133 Türk milliyetçiliğinin gelişmesinde dış ülkelerin etkisi vardır. En fazla etkili olan ülke nedir?
Rusya

S.134 Devrim ve karşı devrim hangi yönden birbirine benzer?
Eylem

S.135 Dar bir bölgede kamuoyu önderi?
İmam
Öğretmen
Ağa
Muhtar

S.136 Oy vermede çıkar dışında belli etkenler vardır.
Güvenlik isteği
Siyasal inançlar
Duygusal bağlılık
Saygınlık isteği

S.137 Demokrasinin insan kişiliği ile yeteneklerine uygun olduğunu belirten düşünür kimdir?
Perikles

S.138 Mao” Sosyal Emperyalizm”le neyi anlatmak ister?
Sovyetlerin halk demokrasisini ekonomik olarak denetlemesi

S.139 Sistem yaklaşımının siyaset bilimindeki öncülüğünü yapan David Easton’a göre siyasal sistemin üç öğesi nedir?
Siyasal Topluluk-Siyasal Rejim- Siyasal Otorite

S.140 Asya Tipi Üretim Tarzı’nın temelini ne oluşturur?
Coğrafi nedenlerden dolayı toprağın mülkiyeti devleti aitti

S.141 Türkiye’nin diğer geri kalmış ülkelerin çoğundan farklı olarak demokrasiyi yaşatabilmesinin en önemli nedeni nedir?
Yönetici kadrolara ve devlet yönetme geleneğine sahip olması

S.142 Hızlı toplumsal değişme dönemlerinde siyasal iktidarların etkisinin azalması neyle açıklanabilir?
Otorite boşluğu nedeniyle siyasal iktidarı sağlamak zorlaşır

S.143 Türk toplumlarında kadınların genel olarak geri planda kalmalarında esas etken nedir?
İran ve Arap kültürlerinin olumsuz etkileri kadınları geri plana itmiştir

S.144 Birincil grupların özellikleri?
Grupların üyeleri kolay değişmez
Üyeler birbirlerini iyi tanırlar
İlişkiler geniş kapsamlı ve içtenliklidir
Üyelerin bir araya gelme nedenleri belirli bir amacı gerçekleştirmek değildir

S.145 Kastlar ile toplumsal sınıflar arasındaki en önemli ve temel fark nedir?
Toplumsal sınıflar arasında, kastlardan olmayan “dikeyine hareketlilik” denebilecek bir geçiş vardır

S.146 Hindistan’da ekonomik ve toplumsal koşullar Türkiye’nin gerisinde olduğu halde askeri darbe olmaması nasıl açıklanabilir?
Ulusal bağımsızlık hareketine ve diğer toplumsal adımlarla asker sivil aydınlar öncülük etmişlerdir

S.147 ABD’de siyasal parti adayları nasıl saptanmaktadır?
Partili seçmenlerin tercihiyle

S.148 Klasik seçkinci kuramların ortak özellikleri?
Klasik seçkinci kuramlar hem tutucudurlar hem de demokrasiye karşı sonuçlara ulaşmışlardır

S.149 Demokratik rejimlerle-demokratik olmayan sistemlerdeki seçkinler arasında ayrım yapan siyasal bilimci nedir?
Sartori

S.150 Gramsci’ye göre aydınların rolü niçin çok önemlidir?
Alt yapı ile üst yapıyı organik olarak kaynaşmaktadırlar

S.151 Emekçi ve dar gelirli kitlelerin siyasal yaşamdaki ağırlıklarının artmasında hangi iki önemli aşamayı oluşturmaktadır?
Sendikalar ve Kitle Partileri

S.152 Tepkisel şiddet türleri?
Öç alıcı şiddet
Korunma amaçlı şiddet
İnancın ve umudun yıkılmasından doğan şiddet
Engellemeden kaynaklanan şiddet

S.153 Sağlam ve istikrarlı bir rejimin en önemli koşulu nedir?
Rejimin değişen toplumsal güç dengesine bağlı olarak siyasal iktidarın el değiştirmesine olanak vermesi

S.154 Dinin toplumdan çok insanın birey olarak bazı ruhsal gereksinmelerini karşıladığı inancında olan düşünür kimdir?
Max Weber

S.155 İslamiyetin müslüman olmayan ülke halkları arasında hızla yayılıp kök salmasında hangi unsur etkilidir?
Vicdan özgürlüğü halka sevimli görünmüştü.

S.156 Marksizmden şu veya bu ölçüde etkilenen tek çağdaş sosyalizm akımı olarak nitelendirilen fabiancılık aşağıdaki ülkelerden hangisinde görülmüştür?
İngiltere

S.157 Friedman’ın temsil ettiği Şikago Okulu temel ekonomik görüş olarak neyi savunuyordu?
Devlet ekonomiden elini tamamen çekmeliydi

S.158 Atatürkçü milliyetçilik anlayışının dışa yönelik hedefi nedir?
Çağdaş uluslar topluluğun eşit haklara sahip bir üyesi olmak

S.159 Geri kalmış ülkelerin yoksul köylüleri arasında devrime yardımcı olabilecek bir başkaldırma eğilimine niçin pek rastlanmaz?
Bu insanların kendi güncel yoksulluklarının dışında daha iyi bir dünya ümidi yoktur

S.160 Kamuoyu oluşumunda kitle iletişim araçlarının rolü ve önemi nedir?
Kitle iletişim araçlarının bir miktar etkisi olsada yakın çevredeki yüzyüze ilişkiler kamuoyunu oluşturmaktadır.

S.161 Faşist ve Komünüst rejimlerde ki siyasal katılamının işlevi nedir?
Halkı belirli yönde harekete geçirmek-seferber etmek

S.162 Seçme eşitliğini bozan hukuksal engeller?
Egemen güçlerin isteği doğrultusunda oy kullanmak zorunda kalmak
Tek turlu çoğunluk sistemi uygulanması
Seçim bölgelerinin sınırlarının keyfi olarak çizilmesi veya eşit olmayan bölgelere eşit sayıda temsilci seçtirilmesi
Bazı kişilere veya toplum kesimlerine birden fazla oy hakkı tanımak

S.163 Siyasal katılmayı belirleyen etmenler?
Meslek
Gelir
Yerleşme biçimi
Cinsiyet

S.164 İngiliz John Locke göre insanlar eşit ve özgür oldukları toplumsal yaşam için, neyi amaçlayarak geçtiler?
Milliyetçilik akımları nedeniyle

S.165 Liberal demokrasinin oluşumunda fransız Devrimi, bu konudaki İngiliz ve Amerikan deneyimlerinden çok daha fazla ve evrensel bir etki yapmıştır. Bu durum nasıl açıklanabilir?
İngiliz devrimi zamana yayıldığı için Amerikan devrimi de uzak farklı koşullarda gerçekleştiği için Fransız devrimi kadar etkili olmamıştır.

S.166 Faşist Rejimler hangi tarihte ilk defa ortaya çıkmıştır?
1922

S.167 Faşist Rejimler aşağıdaki ülkelerde ortaya çıkmıştır?
Almanya
İspanya
Portekiz
Japonya

S.168 Faşizmin egemen olmasını kolaylaştıran kültürel özellikler?
Şiddetten hoşlanma
Hoşgörüsüzlük
Batıl inançları kabullenme
Otoriteye boyun eğme

S.169 Tönnies’e göre topluma egemen olan duygu nedir?
Ben duygusu

S.170 siyasal çatışmayı bireysel yetenek farklılıklarına bağlayan düşünür kimdir?
Darwin

S.171 Toplumdaki tüm yapı ve kurumların belli bir gereksinmeye yanıt vermek amacıyla doğduklarını iddia eden yaklaşım nedir?
Yapısalcı-İşleci Yaklaşım

S.172 Özgürlük ve soğuk iklim arasında bir bağlantı bulunduğunu söyleyerek sıcak iklimin insanlarda boyun eğme eğilimini geliştirdiğini ilk kez öne süren düşünür kimdir?
Aristo

S.173 Asya Tipi üretim biçiminin özellikleri?
Coğrafi nedenlerden dolayı toprak mülkiyetinin devlete ait olması
Bireyin topluluktan bağımsız olmaması
Sistemin ancak dışarıdan, batı kapitalizminin zorlamasıyla yıkılabilmesi
Tarım ile zanaatkarlığın bütünleşmiş olması

S.174 Siyasal çatışmanın seçkinler ve aciz kitleler arasında olduğunu öne süren ideoloji nedir?
Tutucu İdeoloji

S.175 Toplumdaki katmanlaşmanın en katı biçimi nedir?
Kast

S.176 Alt yapı ile üstyapıyı organik olarak kaynaştıran öğenin aydınlar olduğunu iddia eden düşünür kimdir?
Gramsci

S.177 Markiszme göre sınıfları yaratan temel etken nedir?
Sınıf çatışması

S.178 Freud’a göre insanları yönlendiren temel dürtüler?
Açlık

S.179 Genellikle eğitim ve gelir düzeyleri daha yüksek, bireyci eğilimleri daha gelişmiş siyaset adamlarına sahip olan ve güçlü parti disiplininden hoşlanmayan partiler hangisidir?
otoriter partiler

S.180 Güçsüzlüğü gizlemeye ya da telafi etmeye dönük şiddet türü nedir?
Ödünleyici Şiddet

S.181 Demokrasilerde yetenekli azınlıkların ülkeyi yönetmesinin demokrasinin kusuru değil, güvencesi olduğunu ileri süren düşünür kimdir?
Sartori

S.182 Çağdaş anlamda siyasi partiler ilk kez nerede doğmuştur?
Batı Avrupada

S.183 Toplumsal-ekonomik yapıdaki gelişmelere siyasal kurumların ayak uyduramadıkları durumlarda oluşan bunalım nedir?
YApısal Bunalım

S.184 Kitle baskı grupları?
İşçi Sendikaları
Esnaf örgütleri
Çiftçi örgütleri
Gençlik Örgütleri

S.185 Liberalizmin kentsoyluların sorunlarına çözüm getirmek üzere hangi iki ilkeye dayalı olarak doğmuştur?
Eşitlik ve Özgürlük

S.186 Bilim ve din arasında herhangi bir çelişki olmadığını ve bilimsel buluşların tanrıbilimini güçlendirdiğini iddia eden bilim adamı kimdir?
John Polkinghome

S.187 Çağdaş toplumlarda siyasal iktidarlara karşı kullanılan şiddetin başarıya ulaşabilmesi büyük ölçüde neye bağladır?
Ordunun durumuna

S.188 Liberalizmin tarihsel evrim içinde doğuşu neyin sonucunda olmuştur?
Aristokrasi ile burjuvazi arasındaki çatışma

S.189 Kapitalist düzen içinde yapılan reformların sosyalizm için önem taşıdığına inanan düşünür kimdir?
James Webb

S.190 Toplumsal değişmeyi çatışan gruplar arasındaki güç dengesine bağlı olarak açıklayan düşünür kimdir?
Dahrendorf

S.191 İnsan aklının gücünü yadsıyan ve dış dünyanın, özellikle de insan tarihinin anlaşılmaz olduğunu savunan ideoloji hangisidir?
Faşizm

S.192 Tutucu ideolojinin Avrupa’da etkisinin sürmesinde rol oynayan en büyük destek nedir?
Asker Bürokratlar

S.193 Mustafa Kemal’in ulusal bağımsızlığı sağlarken dayandığı güçler?
Asker bürokratlar
Sivil Bürokratlar
Büyük toprak sahipleri
Ulusal nitelikli küçük tüccarlar

S.194 Toplumun soylular tarafından değil, bilgili ve erdemli kişilirce yönetilmesi gerektiğini savunarak, demokratik düşüncenin evrimine katkıda bulunan düşünür kimdir?
Sokrates

S.195 Siyasal katılmayı belirleyen etkenler?
YAş
Aile
Eğitim
Meslek

S.196 Çoğulcu bir sistemde radyo ve televizyon kadar yaygın ve etkili iletişim araçlarını da devlet tekelinde bulundurmanın nedeni nedir?
Radyo ve Televizyonun herhangi bir toplum kesiminci tek yanlı kullanımının önlenmek istenmesi

S.197 Benito Mussolini’nin Faşizm dayandırdığı kavram nedir?
İnançlar

S.198 “otoriter kişilik ve Faşizm” adlı yapıtında faşizmi yalnızca ekonomik nedenlerle değil otoriteye boyun eğme, hoşgörüsüzlük, ırkçılık gibi nedenlerle açıklayan düşünür kimdir?
Adorno

S.199 İngiliz Sosyal demokrasisinin temel hedefi nedir?
Şans eşitliği sağlamak

S.200 Rudolf Hilderfing’e göre emperyalizmin geçirdiği aşamaların sayısı kaçtır?
3

S.201 Şilide General Pinochet’nin askeri diktatörlüğü oldukça uzun bir süre sürdürebilmesinin temel nedeni nedir?
Elde ettiği ekonomik başarılar

S.202 Kadro baskı gruplarına örnek?
Sosyalist Kültür Derneği

S.203 Bouthoul’a göre insanların toplu olarak saldırganlaşmasında rol oynayan en önemli dengesizlik nedir?
Demografik Dengesizlikler

S.204 Otoriter bir tutuma sahip olan kişinin kanı ve davranışları?
İnsanların eşit yaratılmadıklarına inanması
Disiplinli bir rejim istemesi
Irkların eşit olmadığına inanması
Demokratik uygulamalardan hoşlanmaması

S.205 Türkiye’de ilk kurulan siyasal partiler içindeki eğilimlerin biri nedir?
Turancılık

S.206 Geniş topraklara sahip olan Osmanlı İmparatorluğunun uzun ömürlü oluşunda etkili olan nedir?
Yerinden yönetim uygulaması

S.207 Siyasal çatışmanın temelde bireysel yetenek farklılıklarından kaynaklandığını ileri süren görüşler hangi bilim adamına aittir?
Charles Darwin

S.208 Geri kalmış ülkelerde tek partili sistemleri ya da çok partili gibi görünse bile, tek partili gibi işleyen sistemleri yaratan nedenlere örnek?
Ulusal bütünleşmeyi kolaylaştırması

S.209 Tüm bilimsel çalışmalarda bulunan aşamalar nedir?
Gözlem-Sınıflandırma-Yorum

S.210 Orta Çağ Avrupasında rastlanan zümre veya düzenlerdeki yapı neyin üzerine kurulmuştur?
Hukuksal eşitsizlikler

S.211 Devleti mutlaka yıkılması gereken bir kurum olarak gören?
Anarşistler

S.212 Grup birliğinin dışa yansımasındaki tutumlara örnek?
Sapmalara direnç gösterilmesi

S.213 1971 yılında yapılan bir araştırmaya göre Türk Ordusundaki subayların toplumsal kökenlerinde ağır basan nedir?
orta ve alt gelirli aileler

S.214 Avrupada ulusal devletler ne zaman ortaya çıkmıştır?
Feodal yapının yıkılmasından sonra

S.215 Marx’ın son çözümlemede karar kıldığı sınıflar nedir?
Varlıklı-Yoksul

S.216 18.yy iktidarın kaynağını ulusa kaydırarak, kentsoyluların iktidarıyla meşruluk kazandıran ideoloji nedir?
Milliyetçilik

S.217 Ulusal gücün alt yapısal unsurları?
Toplumun ekonomik olanaklari

S.218 Pareto’ya göre seçkinlerin egemenliğinin nedeni nedir?
Doğal ve psikolojik üstünlükleri

S.219 Ulusal bağımsızlığı gerektiren milliyetçilik nedir?
Siyasal Milliyetçilik

S.220 Siyasal iktidar-dinsel iktidar ayrımını ortaya çıkaran din nedir?
Hristiyanlık

S.221 Siyasal katılmayla ilgili doğru ifade?
En etkin katılım serbest meslek gruplarında görülmektedir

S.222 Üyelerinin niteliğine en fazla önem veren parti?
Totoliter Partiler

S.223 Siyasal mücadelede sayı ve örgüt neyin gücünü oluşturur?
İşçi ve geniş halk kitlelerinin

S.224 Bir toplum içinde siyasal sürece hiçbir şekilde katılmayanların oranının büyük olmasının nedenleri?
Ekonomik-toplumsal ciddi sorunları bulunmayan orta sınıfın varlığı
Umutsuzluk
Siyasal bilgisizlik
Eğitimsizlik

S.225 Faşizmle ilgili doğru ifadeler?
Birey amaç değil araçtır
Büyüğe ve şefe boyun eğme esastır
Tartışmaya ve demokrasiye yer yoktur
Sınıflar arasındaki çelişkilerin ortadan kaldırılması gerekir

S.226 Kışkırtıcı propagandanın görevi nedir?
Tek bir düşünceyi ya da küçük bir düşünce grubunu büyük bir kitleye götürmek

S.227 Duverger’e göre bir ülke için demokrasinin araç olmaktan çıkıp amaç olabilmesi neye bağlıdır?
Belirli bir yaşam ve eğitim düzeyinin sağlanmış olmasına

S.228 Devrimci düşüncenin savunduğu görüşler?
Toplumun mutluluğu
İnsanların eşitliği
Hakça bir düzen
İnsanın özgürlüğü

S.229 Geri kalmış ülke rejimlerinin özellikleri nedir?
Tek parti- Kişilik- İktidar- Baskı

S.230 Demokrasinin temel nitelikleri?
Kitle örgütlerinin olması
İletişim araçlarının özgür olması
Siyasal iktidarın özgür genel seçimlerle oluşması
Yargının bağımsız olması

S.231 Sosyal demokrasinin oluşumunda iki önemli model olan İskandinav v e İngiliz modelinin çıkış noktasındaki benzerlik nedir?
Güçlü bir kominüst hareketin rekabetinden uzak ve işçi sendikalarının desteği ile gelişme gösterilmiş olması

S.232 Glasnost’un özellikleri?
Düşünce ve eleştiri özgürlüğünü getirmesi
Mektup ve yazılı başvuruların en geç bir ay içinde yanıtlanması kuralını getirmesi
Önemli kararların alınmasında açıklık istenmesi
Üst yönetimle halk arasına kopan bağların yeniden kurulmasının sağlanması

S.233 Milliyetçilik akımının Polonya, Yunan ve Çekler için anlamı nedir?
Ayrılma Hareketi

S.234 Bölgesel Savaşlar?
Kore SAvaşı
Vietnam Savaşı
Irak-İran Savaşı
Azeri-Ermeni SAvaşı

S.235 Özel mülkiyetin yasal olduğu din nedir?
İslamiyet

S.236 Demokratik toplumlarda, siyasi iktidarın seçimle gelen siyasetçilerden çok bürokrasiye ait olduğunu söyleyen kimdir?
M. Weber

S.237 Toplumsal sınıflar arası çatışmanın toplumsal ve siyasal değişmenin itici gücü olduğunu öne süren kuram nedir?
Marksist Kuram

S.238 Leninst Rus Devriminde yaşanan süreç nedir?
Siyasal kuramlardan işe başlayarak alt yapıdaki değişimlerin gerçekleştirilmesi

S.239 Faşizmde en önemli öğe nedir?
Devlet

S.240 Türkiye’de ilk kurulan siyasi partilerin eğilimlerinden biri nedir?
Turancılar

S.241 Yineleyici aydınlar hangi ülkede bulunur?
İsveç

S.242 “Ulusal Kilise” kavramını getirerek Hristiyanlıkta değişime yol açan mezhep nedir?
Protestan

S.243 Gelir düzeyi, yaşam biçimi, toplumsal salgınlık derecesi neyin tanımlanmasında kullanılır?
Toplumsal sınıfların

S.244 Toplumun üst yapısını oluşturan unsurlar?
Dinsel inançlar
Siyasal ideolojiler
Siyasal, toplumsal hukuksal kurumlar
Çeşitli değer yargıları

S.245 Coğrafi nedenlerden dolayı Toprak mülkiyetin devlete ait olması, neyin temelidir?
Asya Tipi Üretim Tarzı

S.246 İbni Haldun’un siyaset bilimine yaptığı katkı nedir?
DEvlet ve iktidar kavramlarını bilimsel bir yaklaşımla incelemesi

S.247 Ulusal gücün üst yapısal unsurlarına örnek?
Milliyetçilik

S.248 1929 Ekonomik bunalımın atlatılmasının çözümünü gösteren liberal düşünür kimdir?
Keynes

S.249 Örgütlenme biçimi ocak olan nedir?
Kitle Partisi

S.250 İşçi sendikaları hangi baskı grubuna örnektir?
Kitle baskı grubu

S.251 Komünist partilerin yasal olduğu ülkelerde var olan grup içi ilişkiy ikim tanımlar?
Kurallar katı ve hoşgörü azdır

S.252 Üst yapıyı alt yapıya uydurmak için yapılan devrimdir?
Fransız

S.253 Güdümlü bir kamuoyu yaratmada hangi önder başarılı olmuştur?
Lenin

S.254 Sosyalizmde işçi sınıfından işçi sınıfından çok aydınlara öncelik veren ve Marksizmden etkilenmemiş çağdaş sosyalist akım nedir?
Fabiancılık

S.255 Oy verirken seçmeni çıkarı dışında etkileyen etken nedir?
Duygusal bağlılık

S.256 Evrensel etki yapmış devrimdir?
Fransız

S.257 Faşizmin özellikleri?
Barışçı, değil şiddet ve sertlik yanlısı olması
Eşitsizlikçi, ırkçı olması
Karamsar bir ideoloji olması
Manevi değerleri önemsemesi

S.258 Child’e göre, toplumların evriminde insanların fiziksel çevrede meydana gelen değişikliklere uyum göstermesinin yolu nedir?
Kültürel Gelişme

S.259 UNESCO’nun yaptığı sınıflandırmaya göre Siyaset Biliminin bölümleri?
Siyaset Kuramı
Siyasay Kurumlar
Uluslararası İlişkiler
Siyasal partiler ve kamuoyu

S.260 Amerikan sosyolojisinde varolan yaygın eğilime göre toplumsal sınıflar neye göre belirlenir?
Toplumsal saygınlık derecesine göre

S.261 Birleşmiş Milletler Anlaşmasının Saldırgan tarafa karşı öngördüğü mekanizmanın işlediği savaş nedir?
Kore Savaşı

S.262 Ulusal gücün alt yapısal öğelerine örnek?
Toplumun demografik olanakları

S.263 Küçük grupların fonksiyonları?
Bir gruba ait olma
birey toplum arasında boşluğu doldurma
Birey toplum arasında iletişimi sağlama
Hazır davranış kalıpları sunma

S.264 Kuşaklar arası tutum farklılıklarının temel nedeni nedir?
Bireysel enerji düzeyi

S.265 Faşist partilerin, orta sınıfların ve büyük sermaye çevrelerinin gereksinmelerine olarak doğmasına neden olan olay nedir?
1929 Dünya Ekonomik Bunalımı

S.266 Protestanlık mezhebinin Hristiyan anlayışına getirdiği yenilikler?
İncil’in ulusal dillere çevrilmesi
Ulusal kilise kavramını getirmesi
Başarı ve çalışmanın ibadet olduğu inancını yayması
İsraf ve Lüksün kötü olduğunu savunması

SİYASET BİLİMİ GENEL TEKRAR

Soru 1. Tüm bilimsel çalışmalarda bulunan aşamalar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Gözlem-sınıflandırma-yorum

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi Maw Weber’in siyaset bilimine yaptığı katkılardan biri değildir?
Bürokrasinin çağdaş siyasal rejimler içindeki ağırlığını vurgulaması
Düşüncelerle çıkarlar ve içsel durumlarla dışsal sistemler arasındaki bağlantıların önemine dikkat çekmesi
Sınıf ve statü arasında kesin bir ayırım yapması
Geleneksel otorite, bürokratik otorite ve karizmatik otorite ayrımını yapması

Soru 3. “Açlık yıllarında ölenleri açlık öldürmez, onları alışmış oldukları tokluk öldürür” görüşü aşağıdakilerden hangisine aittir?
İbni Haldun

Soru 4. Asabiyetin sonucu ve amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Devlet kurmak

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi Marx’a göre üst yapı unsurlarından biridir?
Siyasal ideolojiler

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi geri kalmış ülkelerin özelliklerinden biridir?
Kitle iletişim araçlarından yararlanma düzeyinin düşük olması

Soru 7. Ana kültürün temel değerlerini reddetme ve o değerlerin yerine başkalarını koyma isteğinin söz konusu olduğu kültür aşağıdakilerden hangisidir?
Karşı kültür

Soru 8. Avrupa’da ulusal devletler ne zaman ortaya çıkmıştır?
Feodal yapının yıkılmasından sonra

Soru 9. Riesman’a göre, çağdaş Batı toplumların ortaya çıkardığı kişilik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Başkalarının kendinden beklediklerine göre hareket eden insan

Soru 10. Gelişmiş ülke gençlerinin kişiliklerinde ağır basan değer aşağıdakilerden hangisidir?
Bireysel değerler

Soru 11. Birincil grupların toplumsal yaşama egemen oldukları durumlarda toplumsal yapı nasıl bir şekil alır?
Otoriter

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi grup birliğinin dışa yansımasındaki tutumlardan biridir?
Sapmalara direnç gösterilmesi

Soru 13. Marksizm’de tarihin itici gücü aşağıdakilerden hangisidir?
Sınıf çatışmaları

Soru 14. Proleter sınıflar yerine proleter uluslar düşüncesini ortaya atan kimdir?
Sultan Galiev

Soru 15. Çete savaşları ne zaman ve neyin etkisiyle gelişmiştir?
19.yy’da milliyetçilik akımlarıyla

Soru 16. Toplumdaki temel kişilik türünün oluşumunda rol oynayan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Kültürel etkenler

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de ilk kurulan siyasal partiler içindeki eğilimlerden biridir?
Turancılık

Soru 18. Aristokrasi ve burjuvazinin oluşturduğu toplumsal tabanlar ile tutucu ve liberal ideolojilerin yarattığı partiler aşağıdakilerden hangisidir?
Kadro partileri

Soru 19. Jean Meynaud’a göre baskı gruplarının temel işlevlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
Karar organlarına sorunlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler vermek

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi, işveren ve büyük toprak sahiplerinin oluşturdukları baskı gruplarıdır?
Kadro baskı grupları

Soru 21. Bouthoul’a göre insanların toplu olarak saldırganlaşmasında rol oynayan en önemli dengesizlik aşağıdakilerden hangisidir?
Demografik dengesizlikler

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi küçük grupların birey için sağladığı işlevler?
Birey ile aile arasındaki boşluğu doldurması
Çağdaş toplumda anomi tehlikesinin yaygınlaşmasını önlemesi
Bireye ciddiyet duygusu vermesi
Bireye hazır davranış kalıplarını sunması

Soru 23. Marx’ın son çözümlemede karar kıldığı sınıflar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Varlıklı-Yoksul

Soru 24. Ulusal bağımsızlığı gerektiren milliyetçilik aşağıdakilerden hangisidir?
Siyasal milliyetçilik

Soru 25. Aristokrasi ve burjuvazinin oluşturduğu toplumsal tabanlar ile tutucu ve liberal ideolojilerin yarattığı partiler aşağıdakilerden hangisidir?
Kadro partileri

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi kadro baskı gruplarından biridir?
Sosyalist Kültür Derneği

Soru 27. Geri kalmış ülkelerde seçkinlerin işlevleri ile ilgili ifadeler?
Geri kalmış ülkelerdeki bürokrat seçkinlerin yeni bir düzen kurma ve çağdaş bir kültürü kitlelere benimsetme işlemleri bulunmaktadır.
Geri kalmış ülkelerdeki iktidar mücadelesi genellikle bürokrat seçkinler içinde çeşitli gruplar arasındaki mücadeleyi yansıtmaktadır.
Geri kalmış ülkelerde bürokrat seçkinler gelişmiş ülkelerdekinden farklı yapı ve doğrultudadırlar.
Aydın seçkinler sınıfsız bir tabaka oluşturmak için çaba harcarlar.

Soru 28. Siyasal kurumların toplumsal-ekonomik yapıdaki gelişmelere ayak uyduramadıkları zaman
ortaya çıkan durum aşağıdakilerden hangisidir?
Yapısal durum

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yalnızca dine dayanarak siyasal iktidar olunamayacağını ortaya koyan nedenler?
Yarım yüzyılı aşan bir laikleşme döneminin etkisi
Dine saygılı olan büyük çoğunluğun din temeline dayalı bir devleti artık düşünmemelileri
Cumhuriyetle birlikte yaygınlaşan milliyetçilik akımıyla ulusal değerlerin yerine dinsel değerlerin ve ulusun yerini ümmetin almasının zorlaşması
Demokratik hak ve özgürlükleri kullanma alışkanlıklarının artması

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma Çağı ile ilgili özellikler?
İnsanın aklıyla en uygun yönetim biçimini bulabileceğinin savunulması
Liberal ideolojinin temellerinin bu dönemde atılması
İnsanın aklıyla doğruyu yanlışı ayırdedebileceğinin düşünülmesi
Akla, doğaya ve insan mutluluğuna aykırı önyargıların yıkılmaya başlaması

Soru 31. Faşizm ve Tutucu ideolojinin ortak özellikleri?
Maddeci değil ülkücü olmaları
Seçkinci olmaları
Özgürlük karşıtı olmaları
Eşitsizlikçi olmaları

Soru 32. Çağdaş toplumlarda siyasal iktidarın belirlenmesinde önem taşıyan öğeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Ekonomik iktidar-toplumsal iktidar

Soru 33. Kitle iletişim araçlarının yaymak istediği düşünce ve bilgileri alıp yorumlayan ve başkalarına aktaran kişilere ne ad verilir?
Kamuoyu önderleri

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi R.A. Dahl’a göre siyasal katılmanın boyutları?
Eylem
İlgi
Bilgi
Önemseme

Soru 35. Sosyal demokrasinin oluşumunda iki önemli model olan İskandinav ve İngiliz modelinin çıkış noktasındaki benzerlik aşağıdakilerden hangisidir?
Güçlü bir komünist hareketin rekabetinden uzak ve işçi sendikalarının desteği ile gelişme gösterilmiş olması

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi Glasnost’un özellikleri?
Mektup ve yazılı başvuruların en geç bir ay içinde yanıtlanması kuralının getirilmesi
Düşünce ve eleştiri özgürlüğünü getirmesi
Önemli kararların alınmasında açıklık istenmesi
Üst yönetimle halk arasında kopan bağların yeniden kurulmasının sağlanması

Soru 37. Duvarger’e göre, bir ülke için demokrasinin araç olmaktan çıkıp amaç olabilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
Belirli bir yaşam ve eğitim düzeyinin sağlanmış olmasına

Soru 38. Siyaset bilminin kapsamı içinde yer alan siyasal kurumlar?
Anayasa
Devlet organları
Kamu yönetimi
Karşılaştırmalı siyasal kurumlar
Soru 39. Doğu Despotizminde siyasal iktidarın temel işlevleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Vergi almak-savaş yapmak-su dağıtımını düzenlemek

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi, Seymour Martin Lipset’in demokrasinin oluşumuna ve yaşamasına katkıda bulunan koşulları araştırırken öncelik verdiği konular?
Sanayileşme
Kentleşme
Zenginlik
Eğitim düzeyi

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi temel tutumların üzerine eklenen yeni tutumların oluşumundaki toplumsal etkenlerden biri değildir?
Gelir düzeyi
İş ve arkadaş çevreleri
Toplumsal sınıf
Meslek

Soru 42. Proleter sınıflar yerine proleter uluslar düşüncesini ortaya atan kimdir?
Sultan Galiev

Soru 43. Siyasal mücadelede sayı ve örgüt aşağıdakilerden hangisinin gücünü oluşturur?
İşçi ve geniş halk kitlelerinin

Soru 44. Siyasal iktidar-dinsel iktidar ayrımını ortaya çıkaran din aşağıdakilerden hangisidir?
Hıristiyanlık

Soru 45. 18.yüzyılda iktidarın kaynağını ulusa kaydırarak, kent soylularının iktidarına meşruluk kazandıran ideoloji aşağıdakilerden hangisidir?
Milliyetçilik

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi devrimci düşüncenin savunduğu görüşlerden biri değildir?
İnsanın egemenliği

Soru 47. Çağdaş siyasal propaganda tekniklerinin gelişmesine en büyük katkıyı aşağıdakilerden hangileri yapmıştır?
Hitler-Göbbels

Soru 48. Siyasal katılmayla iligili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
En etkin katılım serbest meslek gruplarında görülmektedir.

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin varolabilmesi için gerekli toplumsal koşulları?
Ulusal bütünlüğün sağlanmış olması
Toplumsal sınıflar arasında geçiş alışkanlığının yüksek olması
Ulusal kültürde, hoşgörü ve uzlaşmaya dayalı bir değerler sisteminin egemen olması
Hiçbir toplumsal sınıfın diğerleri üzerinde kesin bir üstünlüğünün bulunmaması

Soru 50. Aşağıdakilerden hangisi Glasnost’un özellikleri?
Mektup ve yazılı başvuruların en geç bir ay içinde yanıtlanması kuralının getirilmesi
Düşünce ve eleştiri özgürlüğünü getirmesi
Önemli kararların alınmasında açıklık istenmesi
Üst yönetimle halk arasında kopan bağların yeniden kurulmasının sağlanması

Soru 51. Duvarger’e göre, bir ülke için demokrasinin araç olmaktan çıkıp amaç olabilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
Belirli bir yaşam ve eğitim düzeyinin sağlanmış olmasına

SİYASET BİLİMİ -FİNAL- KODLAMA YOLUYLA EZBER

1-Demokrasinin , insanın kişiliğini ve yeteneklerini geliştirmeye en elverişli rejim olduğunu ifade eden düşünür=Perikles
2- John Locke’a göre insanların , eşit ve özgür oldukları “doğa durumu”ndan toplumsal yaşama geçmelerinin amacı = Güvenliklerini sağlamak
3-Alexis de Tocqueville’ye göre ABD’de demokrasinin gelişmesini kolaylaştıran en önemli öge= ABD’de tarihten gelen ayrıcalıklı bir aristokrat sınıfının olmaması
4- Siyasal demokrasiyi ortaya çıkaran toplumsal sınıf çatışmalarında kendi çıkarlarına ters davranan toplumsal sınıf = İşçiler
5-Doğrudan demokrasinin savunucusu olan düşünür =Jean Jack Rousseau
6- Derebeylik rejiminin yıkılışı =Siyasal demokrasinin oluşumunun hızlanması
7-Püritenliğin özelliklerinden biri değil =Eşitliğe karşıdırlar
8-Ekonomik demokrasinin amacı = Verimliliği artırmak , yabancılaşmayı gidermek
9-Faşist ve komünist rejimlerde siyasal katılmanın işlevi =Halkın zamanla siyasete karşı duyarsız ve ilgisiz hale gelmesi
10-Oy verirken seçmeni çıkarları dışında etkileyen etmen değil= Ekonomik güç
11-Seçme eşitliğini bozan hukuksal engellerden biri değil =Egemen güçlerin isteği doğrultusunda oy kullanmak zorunda kalmak
12-Toplumda koşulları çıkarları ve görüşleri birbirinden farklı kesimlerin varlığını kabul eden sistemler = Çoğulcu sistemler
13-İktidarın farklı ellerde toplanması = Tekilci sistemlerin özelliklerinden biri değil
14-İş bölümünün azalması = Ülkenin gelişiminin sonuçlarında biri değil
15-Marksistlerini kapitalizme özgü saydıkları birçok niteliğin ,aslında sanayi toplumlarının ortak özelliği olduğunu belirten düşünür=Rostow
16-İşçi sınıfı = Sanayileşmenin ileri bir düzeye vardığı ülkelerde ,toplumsal iktidar içinde sürekli olarak etkisini koruyan güç
17-Düzendeki parçasal köklü değişimler =Reform
18-Marx’a göre devrim yapmada yardım etmesi gereken güç =Sosyalistler
19-Poulantzas’a göre kendisine yardımcı olan toplum kesimleriyle birlikte bir iktidar bloğu oluşturan sınıf = Egemen Sınıf
20-Aron = Kapitalizm ile sosyalizm arasındaki asıl farkın büyüme modellerinden kaynaklandığını ileri süren düşünür
21-Marx’a göre toplumsal evrimde itici güç yada belirleyici öge = Üretim teknikleri
22-Devrim ve karşı devrimin birbirlerine çok yaklaştıkları açı = Eylem
23-Owen= Faşist rejimlerin yöneticilerinden biri değil
24-Feodalitenin güçlenmesi = Ulus ve ulusal devletin oluşmasında etkisi yok
25-Türk milliyetçiliğinin gelişmesinde dış etkisi az olan ülkeler =Batı Avrupa ülkeleri
26-Atatürkçü milliyetçilik anlayışının dışa yönelik hedefi= Çağdaş uluslar topluluğunun eşit haklara sahip bir üyesi olmak
27-Gelişmekte olan bir işçi sınıfı = Mustafa Kemal’in ulusal bağımsızlığı sağlarken dayandığı güçler arasında yer almaz
28-Güçler ayrılığı kuramı ile siyasi liberalizme katkıda bulunan düşünür=Montesqieu
29-Sosyalist düşüncenin ortaya çıkış zamanı = Kapitalizmin doğuşundan çok daha önce , insanlar arasındaki eşitsizliğin nedenlerine eğilinmesi ile
30-Çağdaş sosyalist düşünceyi başlatan düşünür = Rousseau
31-Fourier’in toplumu oluşturanlar arasında tam bir eşitlik kurulmasına karşı çıkmasının nedeni=Toplumsal uyumun birazda farklılıklara bağlı olduğunu düşünüyor olması
32-Komünizm özel mülkiyetin sonlandırılması olarak tanımlanırsa , ilk gerçek komünist devrimci olarak gösterilecek kişi = Babeuf
33-Dinin , toplumdan çok insanın birey olarak bazı ruhsal gereksinimlerini karşıladığı inancında olan düşünür=Weber
34-İslamiyette mal ve para sahibi olmak = Amaç değil , toplumun huzurunu sağlamak için bir araç olarak değerlendirilmiş
35-İslamiyetin müslüman olmayan ülke halkları arasında hızla yayılıp kök salmasında en etkili unsur = “Vicdan özgürlüğünün” halka sevimli görünmesi
36-İngiliz Fizikçi ve Din adamı John Polkinghorne ‘a göre din ve bilim arasındaki ilişki = Bilimin olayların nasıl meydana geldiğini , dinin ise neden meydana geldiğini araştırması
37-Devletin var oluşunu ve toplumların evrimini , toplumsal ve ekonomik nedenlere dayandırarak açıklayan ve bu nedenlede bir anlamda laik düşüncenin öncüsü olan bilim adamı =İbni Haldun
38-“Sezar’a ait olanı Sezar’a , Tanrı’ya ait olanı tanrıya verin “diyerek siyasal iktidar-dinsel iktidar ayrımı oluşturan din kurucusu = Hz. İsa
39-Cumhuriyetle birlikte yaygınlaşan “Milliyetçilik akımı “=Ulusal değerlerin yerine dinsel değerlerin benimsenmesini ve ulusun yerini”ümmet”in almasını zorlaştırmaktadır.
40-Devlet= Güç kullanma tekeline sahip
41-Ölümseverlik’in yaygınlaşması =bir toplumda hoşgörülü ve barışçı bir ortam yaratmayı zorlaştırır.
42-Radyo ve TV kuruluşlarının tümüyle özel kuruluşların elinde olduğu ülke= ABD
43-Para gücünün siyasal çatışmada belirleyici olduğu durum= Geniş halk kitlelerinin yeterince örgütlü olmadıkları durumlar
44-Ticaret ve sanayinin ekonomiye egemen olmasıyla = Servete açıktan verilen önemin artmaya başlaması
45-Ödünleyici şiddet = Tepkisel bir şiddet türü değil
46-İnsanların doğuştan kötü olduklarını ileri süren düşüncelere karşı”insanların doğuştan iyi oldukları ancak içinde yaşadıkları toplumların onları bozduğu” düşüncesi = Marx’a ait
47- Sağlam ve istikrarlı bir rejimin en önemli koşulu = Rejimin , değişen toplumsal güç dengesine bağlı olarak siyasal iktidarın el değiştirmesine olanak vermesi
48-Maurice Duverger’e göre çoğulcu bir rejimde kitle iletişim araçları :”Para “ karşısında özgür değil.
49-Sayıca çoğalma ve örgütlenme = emekçi ve dar gelirli kitlelerin siyasal yaşamdaki ağırlıklarının artmasındaki iki önemli aşama
50- Klasik seçkinci kuramdan en fazla yararlanan ideoloji = Faşizm
51-Pareto’nun seçkinlerin dolaşımı kuramını oluştururken açık biçimde etkilendiği kişi= Mimar Sinan
52-Doğru ifade = Seçkinler bir baskı grubu oluştururlar
53-Klasik seçkinci kuramların ortak özelliği= Hem tutuculardır hemde demokrasiye karşı sonuçlara ulaşmışlardır.
54-Demokratik rejimlerle demokratik olmayan sistemlerdeki seçkinler arasında ayrım yapan siyasal bilimci = Sartori
55-Gramsci’ye göre aydınların rolünün önemi = Alt yapı ile Üst yapıyı organik olarak karşılaştırmaları
56-Poulantzas =Burjuvazinin diğer sınıflardan sağladığı bazı desteklerle bir “iktidar bloğu” oluşturduğunu söyleyen Marksist düşünür.

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s