İSTATİSTİK DERSİ İLE İLGİLİ HER ŞEY (SORU TİPLERİ, DERS NOTLARI, GRAFİK, FORMÜLLER)

Yayınlandı: Ekim 29, 2012 / Uncategorized

Ana kütlenin tümüne ulaşılamadığı durumda, ana kütle ile ilgili bir yargı elde etmek amacıyla üzerinde istatiksel değerlerin hesaplandığı gruba ÖRNEK adı verilir.

Gözardı edilemeyecek kadar önemli, gözönünde tutulması gereken fark anlamlı farktır.

Bir sınavda 4 seçenekli 40 soru soruluyor. Seçenekleri rasgele işaretleyen bir kişinin doğru cevaplarına ait beklenen frekansı 10 olur. Bir sorunun cevabının doğru olma olasılığı 1/4 olduğundan 40 x 1/4 = 10 bulunur.

Belli bir tanıma göre gerçekleşmesi umulan frekanslara beklenen frekanslar denir.

Hilesiz bir madeni paranın 9 kez atılışında 512 farklı sonuç elde edilir. 2N=29=512 bulunur.

Y ve T olayları karşılıklı ayrık olaylar olduğuna göre, Y veya T olayının olasılığını hesaplamak için iki olayın olasılıkları toplanır.

Hilesiz bir madeni para 10 kez atıldığında 1024 farklı sonuç elde edilir. 210=1024

“İki farklı ilacın da aynı hastalığa karşı etkileri arasında bir fark olup olmadığı sınanacaktır.” Bu sınamada sıfır hipotezi: İki ilacın hastalığa karşı etkileri arasında fark yoktur.

Sıfır hipotezi ile iki ana kütlenin aynı olduğu kabul edilir.

Doğru olan sıfır hipotezinin reddedilmesi I.tür hatadır.

Bir hipotezi 0,02 anlam düzeyinde sınarken, doğru olan sıfır hipotezini reddederek hatalı karar verme olasılığı 0,02 dir.

Kilogramın kesirli değerlerini alabildiği için ağırlık sürekli bir değişkendir.

Puanlar: 90 87 80 65 53 43 Frekanslar: 1 3 3 7 8 2 ise puanı 87 ve daha az olanların toplam frekansı 23 olur. Çünkü 3+3+7+8+2=23

4 grubun gözlenen ve beklenen değerlerinin verildiği tablonun serbestlik derecesi 3 olur. Burada 1 satır verilmiş. kutucuk sayısı-1=4-1=3 bulunur.

Bir araştırmada erkek ve kadın sürücülerin öğrenim düzeylerine göre (ilköğretim, lise, yüksek) gözlenen frekansların verildiği tablonun serbestlik derecesi 2 olur. (2-1)x (3-1)=1×2=2

Gözlenen değeri 12, beklenen değeri 15 olan bir kutucuğun ki-kare değerine katkısı 0,6 dır. (12-15)x(12-15)=9 9/15=0,6

Günler: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma
Bilet sayısı: 30, 42, 33, 43, 40, 90,72
Günler arası farklılığın önemini belirlemek amacıyla yapılacak ki-kare uygunluk sınamasında Perşembe gününe ait gözlem sayısının ki-kareye katkısı en küçüktür. Ki-kare katkıları sırasıyla 8, 1.28 , 5.78, 0.98, 2, 32, 4.84 . Bunların en küçüğü 0.98 Buna karşı gelen gün Perşembe. Beklenen değer 350/7=50 dir. 30+42+33+43+40+90+72=350

Ayakkabı numarası: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Ayakkabı sayısı: 2, 5,7,12,8,3,2,1 Bu frekans dağılımının modu 41 dir. Maksimum ayakkabı sayısı 12 olduğundan buna karşı gelen ayakkabı numarası 41. En sık gözlenen değer mod olmaktadır.

Gazete: F,G,H,J,K,L,M,N Satış sayısı: 20,40,28,64,12,86,45,49
Bir bayinin gazete satışlarına ait bir günlük gözlem değerlerinin yer aldığı bu serinin modu L dir. max 86 olduğundan buna karşı gelen L olmaktadır.

Not: 3,4,5,7,8,9 Frekans: 2,2,4,10,8,4 Bu frekans dağılımının aritmetik ortalaması 6.8 dir. N=2+2+4+10+8+4=30 3X2+4X2+5X4+7X10+8X8+9X4=204 204/30=6.8

Değerler: 6,8,9,12,a,15 Frekanslar: 4,5,5,7,3,1 Bu dağılımın aritmetik ortalaması 10 olduğuna göre a sayısı 14 olur. 6×4+8×5+9×5+12×7+ax3+15×1=208+3a
(208+3a)/25=10 Buradan a=42/3=14 bulunur.

2, 4, 6, 8, 10 serisinin varyansı 8 dir. Farkların karelerinin toplamının N=5 sayısına bölümü 8 olur. 40/5=8

Bir dağılımın sapma değerleri toplamı daima sıfırdır.

Aritmetik ortalaması 32, standart sapması 8 olan bir dağılımda X=22 değeri -1.25 standart değerine dönüşür. 22-32=-10 -10/8=-1.25 z=Standart değer=(Değer-Ortalama)/Sapma

5000 birimlik bir frekans eğrisinin altında kalan bölgelerden birinin oranlanmış alanı 0.25 tir. Bu bölgede birim sayısı 5000×0.25=1250 dir.

Normal eğri altında z=1.8 ile z=2.5 arasında kalan alan 0.0297 dir. Kitabınızın 184.sayfasındaki tablodan alan 0.4938-0.4641=0.0297 bulunur.

Aritmetik ortalaması 40 ton olan normal dağılımlı bir ana kütlede, ortalamadan 3 ton uzaktaki birimlerin z değeri z=1.25 bulunmuştur. Buna göre bu dağılımın standart sapması 2.40 bulunur. 1.25=(43-40)/s Buradan s=3/1.25=2.4 olur.

İSTATİSTİK DERSİ İLE İLGİLİ NOTLAR

Ana kütlenin tümüne ulaşılamadığı durumda, ana kütle ile ilgili bir yargı elde etmek amacıyla üzerinde istatiksel değerlerin hesaplandığı gruba ÖRNEK adı verilir.

*
Gözardı edilemeyecek kadar önemli, gözönünde tutulması gereken fark anlamlı farktır.

*
Bir sınavda 4 seçenekli 40 soru soruluyor. Seçenekleri rasgele işaretleyen bir kişinin doğru cevaplarına ait beklenen frekansı 10 olur. Bir sorunun cevabının doğru olma olasılığı 1/4 olduğundan 40 x 1/4 = 10 bulunur.

*
Belli bir tanıma göre gerçekleşmesi umulan frekanslara beklenen frekanslar denir.

*
Hilesiz bir madeni paranın 9 kez atılışında 512 farklı sonuç elde edilir. 2N=29=512 bulunur.

*
Y ve T olayları karşılıklı ayrık olaylar olduğuna göre, Y veya T olayının olasılığını hesaplamak için iki olayın olasılıkları toplanır.

*
Hilesiz bir madeni para 10 kez atıldığında 1024 farklı sonuç elde edilir. 210=1024

*
“İki farklı ilacın da aynı hastalığa karşı etkileri arasında bir fark olup olmadığı sınanacaktır.” Bu sınamada sıfır hipotezi: İki ilacın hastalığa karşı etkileri arasında fark yoktur.

*
Sıfır hipotezi ile iki ana kütlenin aynı olduğu kabul edilir.

*
Doğru olan sıfır hipotezinin reddedilmesi I.tür hatadır.

*
Bir hipotezi 0,02 anlam düzeyinde sınarken, doğru olan sıfır hipotezini reddederek hatalı karar verme olasılığı 0,02 dir.

*
Kilogramın kesirli değerlerini alabildiği için ağırlık sürekli bir değişkendir.

*
Puanlar: 90 87 80 65 53 43 Frekanslar: 1 3 3 7 8 2 ise puanı 87 ve daha az olanların toplam frekansı 23 olur. Çünkü 3+3+7+8+2=23

*
4 grubun gözlenen ve beklenen değerlerinin verildiği tablonun serbestlik derecesi 3 olur. Burada 1 satır verilmiş. kutucuk sayısı-1=4-1=3 bulunur.

*
Bir araştırmada erkek ve kadın sürücülerin öğrenim düzeylerine göre (ilköğretim, lise, yüksek) gözlenen frekansların verildiği tablonun serbestlik derecesi 2 olur. (2-1)x (3-1)=1×2=2

*
Gözlenen değeri 12, beklenen değeri 15 olan bir kutucuğun ki-kare değerine katkısı 0,6 dır. (12-15)x(12-15)=9 9/15=0,6

*
Günler: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma
Bilet sayısı: 30, 42, 33, 43, 40, 90,72
Günler arası farklılığın önemini belirlemek amacıyla yapılacak ki-kare uygunluk sınamasında Perşembe gününe ait gözlem sayısının ki-kareye katkısı en küçüktür. Ki-kare katkıları sırasıyla 8, 1.28 , 5.78, 0.98, 2, 32, 4.84 . Bunların en küçüğü 0.98 Buna karşı gelen gün Perşembe. Beklenen değer 350/7=50 dir. 30+42+33+43+40+90+72=350

*
Ayakkabı numarası: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Ayakkabı sayısı: 2, 5,7,12,8,3,2,1 Bu frekans dağılımının modu 41 dir. Maksimum ayakkabı sayısı 12 olduğundan buna karşı gelen ayakkabı numarası 41. En sık gözlenen değer mod olmaktadır.

*
Gazete: F,G,H,J,K,L,M,N Satış sayısı: 20,40,28,64,12,86,45,49
Bir bayinin gazete satışlarına ait bir günlük gözlem değerlerinin yer aldığı bu serinin modu L dir. max 86 olduğundan buna karşı gelen L olmaktadır.

*
Not: 3,4,5,7,8,9 Frekans: 2,2,4,10,8,4 Bu frekans dağılımının aritmetik ortalaması 6.8 dir. N=2+2+4+10+8+4=30 3X2+4X2+5X4+7X10+8X8+9X4=204 204/30=6.8

*
Değerler: 6,8,9,12,a,15 Frekanslar: 4,5,5,7,3,1 Bu dağılımın aritmetik ortalaması 10 olduğuna göre a sayısı 14 olur. 6×4+8×5+9×5+12×7+ax3+15×1=208+3a
(208+3a)/25=10 Buradan a=42/3=14 bulunur.

*
2, 4, 6, 8, 10 serisinin varyansı 8 dir. Farkların karelerinin toplamının N=5 sayısına bölümü 8 olur. 40/5=8

*
Bir dağılımın sapma değerleri toplamı daima sıfırdır.

*
Aritmetik ortalaması 32, standart sapması 8 olan bir dağılımda X=22 değeri -1.25 standart değerine dönüşür. 22-32=-10 -10/8=-1.25 z=Standart değer=(Değer-Ortalama)/Sapma

*
5000 birimlik bir frekans eğrisinin altında kalan bölgelerden birinin oranlanmış alanı 0.25 tir. Bu bölgede birim sayısı 5000×0.25=1250 dir.

*
Normal eğri altında z=1.8 ile z=2.5 arasında kalan alan 0.0297 dir. Kitabınızın 184.sayfasındaki tablodan alan 0.4938-0.4641=0.0297 bulunur.

*
Aritmetik ortalaması 40 ton olan normal dağılımlı bir ana kütlede, ortalamadan 3 ton uzaktaki birimlerin z değeri z=1.25 bulunmuştur. Buna göre bu dağılımın standart sapması 2.40 bulunur. 1.25=(43-40)/s Buradan s=3/1.25=2.4 olur.

İSTATİSTİK DERSİNDE EZBERLENMESİ GEREKEN VE HER YIL ÇIKAN SORULAR

İSTATİSTİK ezberlenecek,her sene gelen aynı sorular!!!

1-Sayısal olmayan iki değişken arasındaki ilişkinin derecesi ne ile belirlenir.
A)Varyans
B)Standart Sapma
C)Ki-Kare
D)Kİ-Kare homojenlik
E)Kotenjast katsayısı
-cevap kotenjast katsayısı her sene cıkar ezberle

-Bir işletmede kullanılan makınaların üretim miktarını arttırmak amacıyla makınalar üzerinde bır değişiklik yapılmiştır:ayapılan değişikliğin üretim miktarını arttırıp arttırmadığı sınamak istenmektedir
2-Bu sınamadaki sıfır hıpotezı nedir
A)değişiklik üretim miktarını etkiler
B)değişiklik üretim miktarını azaltır
C)değişiklik üretim miktarını etkilemez
D)değişiklik hatalı üretim miktarını etkiler
E)değişiklik hatalı ürün miktarını azaltır
-cevap sıfır hipotezi herzaman eşitlikten yanadır sıfır hipotezi sorulursa yukarda üretim m,ktarını arttırmak dediği için hıpotezde eşitlikten yana oldugu için dogru cevap c şikkı değişiklik üretim miktarını etkilemez

3-bu sınamadaki altarnatıf hıpotez nedir
A)değişkenlik üretim hızını arttırır
B)değişkenlik üretim miktarını arttırır
C)değişkenlik üretim miktarını etkilemez
D)değişkenlik üretim mikrtarını etkiler
E)değişkenlik üretim miktarını azaltır
Altarnatif hıpotezde yukarda üretim mıktarını arttırmak dediği için aynen al

4-Bir mevsimsel değişmenin maxsimum vede minimum noktaları arasındaki yükseklik farkına ne denir
A)dalga uzunlugu
B)dalga şideti
C)rassal bileşen
D)mevsimsel bileşen
E)konjiktürel bileşen
-maxsimum vede minimum noktalar derse şunu ezberle vede hemen bulursun
aynısı uzunluk yanı maxsımum-maksımum
mak-mınımum
mınumum-maxsımum şidet

maxsimum vede minimum (cevap dalga şiddeti)

5-Regresyon denklemi aşşağıdakikilerden hangısını acıklar
-Ezberle kalıplaşmiş soru gelirse cevap(x ve y değişkenleri arasındaki matamatiksel fonksiyondur)

7-Bir paranın 2 kez atılması deneyinde 2.nın yazı geldiği bılındığine gore 1.nın tura gelmesı olasılığı kactır

-bu soru hen hemen hersene sorulu bu soruyu gorursenız hıc ugrasmadan dırek1/2 işaretleyin

8-Bir iş yerinde iki tane fotokopi makınası bulunmaktadaır bir iş gununde bu fotokopi makinalarının calişmama olasılığı 0,4 tur
bir iş gununde her iki makınenın de calişmama olasılıgı nedir
-soruda iki makine diyor olasılıgıda 0.4 vermiş ayrıca de dediği cin de carpmaktır olasılıkları yanı ıkı makıne oldugu ıcın0.4*0.4=0.16 cevaptır

9-bir paranın üç kez atılması deneyınde 2.nın yazı geldıgı bılındıgıne gore 1.nın tura gelme olasılıgı nedır

cevap 7 soruyla aynı 1/2 parada daima aynıdır kac kere atarsa atsın

10-serbestlik derecesi=25örneklem hacmi nedir

hersene gelenmuhtemel sorudur ezberle cevap örneklem hacmi sorulursa sayıya bir ekle
serbestlik derecesı sorulursa sayıdan bir cıkar yanı 25+1=26

11-Bir madenı paranın 6 kez atılması deneyınde toplam sonuc sayısı nedir

-para iki yüzlü (yazı-tura) oldugu için 2 yı 6 defa carp sonuc 64

12-Gözlem sonucları maddesel bır değişkenin şiklarına gore sıralanmasıyla oluşturulan serilere ne ad verilir(hersene sorulan kesin soru)
–cevap dağilma serisi bunu ezberleyim(Gözlem sonucları maddesel bır değişkenin şiklarına gore)

13-planlana bir araştırmada tanımlanan anakütledeki bütün birimlerin karakteristik değerlerine ne ad verilir(kesin vede kesin sorulan soulardandır)
–cevap Gözlem sonucları maddesel bır değişkenin şiklarına gore parametre denir

ezberleyin ANAKÜTLE=PARAMETRE
örneklem=İSTATİTLİK

–Bir ana kütle ortalamasının 50 olup olmadığı %99 güven düzeyiyle sınanmak ıstenmektedir bu amaçla 100 birimlik bir örneklem düzenlenmiştir orneklemin ortalaması 70 standart sapması 5 olarak hesaplanmiştir
16-Sıfır hıpotezı nedır (sıfır hıpotezı herzaman eşitlikten yana oldugu için soruda ortalamasının 50 olup olmadığı dıyor o zaman
m=50 dır

– arkadaşlar pratık bır yol soruda sıfır hıpotezi sorulursa hiç ugraşmayın dırek kac olup olmadıgı dıyor onun eşitliğinı arayın yanı m=50

17 -aşagıdaki anlam duzeylerinın hangısınde 1.tip hata yapma riski en azdır
A)0.05 b)0.10 C)0.20 d)0.30 E)0.50
1.Tip hadata doğru orantı vardır
2.Tip hatada ters orantı vardır

soruda en az varsa en az=en azı bul
en cok=en cok bul soruda ena az dediği içi 0.05 dir

18_aşağıdakı anlam düzeylerınden hangısınde ı.tip hata yapma riski en coktur
A)0.99 B)0.85 C)0.50 D)0.25 E) 0.03

ne dedik en az =en az
en cok=en cok yanı 0.99

19- Kusurlu parça
0
1
2
3
4
5

P(x) 0.12 0.14 0.21 0.30 0.20 0.03
Bu tabloya göre günlük kusurlu parca sayısının 3 den az olma ihtimali nedir
a)0.23 b)0.26 c)0.47 d)0.53 e)0.77

— bu tarzda kesin soru gelecektır cok basıttır üçten az dediği icin bu tip soruda hangı sayı derse az derse o sayıda azı topla cık derse o sayıdan coku topla eşitliklere dıkkat et eşitli varsa o sayı dahıldı eşitli koksa o sayı dahıl değildir

20- Yıllar fıyat
1990 250
1991 325
1992 450
1993 325
1994 600
Verilen tabloya gore 1991 yılı zincırleme ındeksi nedir
A)130 B)160 C)184.6 D)187.5 E)195

Soruda zincirleme indeks dıyorsa yılın yıla bolumudur bu kadar sorulan yılı bır onceki yıla bolun
Yanı 1991 yılı fıyatı 325 i bır oncekı yıla yanı 1990 yılı fıyatın abolun oda 130 dur

21-hangısı yıllık zaman serısınde etkısı en cok hısedılen bılesendı
a)yanıltıcı bılesen
B)trend bılesen
C)mevsımsel bılesen
C)konjukturel bılesen
E)rassal bılesen

yıllık zaman derse bu rassal bılesendır ezberle

22-ARKADAŞLAR SUNLARI EZBERLEYİN KESİN BIRI GELECEK bunlardan birini kesin sorarlar

Kotenjast katsayısı 0<c<1
Korelasyon katsayısı -1?r?1
belirsizlik katsayısı 0?r2?1(sıfır küçük eşit rekare küçük eşir bir)

23-Tamsayım yapılamadığı durumda anakütleye ilgili bir genelleme yapmak amacıyla üzerinde ıstatıstıksel değerlerın hesaplandıgı birimlerin olusturduğu gruba ne ad verılır(CEVAP ÖRNEKLEM)

24-Hangisi zaman serisini olusturan bıleşenlerden biri değildir diye soru gelirse

hemen aklınıza su kod gelsın TRMK(yanı tırend-rassal-mevsimsel-konjüktürel)

25-hangısı sürekli rassal değiskendir
A)boy uzunlugu
B)yuz olcumu
c)cocugun agırlıgı
D)evın kapladıgı alan
E)bırey sayısı

bu tarz soruda sayılırmısın olculurmusun dıye soruya sorun muhakkak bırı farklı olacaktır dogru cevapta odur

26-ıkı değişken arasında ilişki yoks korelasyon kat sayısı nedir
cevap daıma sıfırdır

İSTATİSTİK DERS NOTLARININ LİNKİ

İstatistik ders notları : http://hotfile.com/dl/106477068/cc85238/STATSTK_DERS_NOTLARI.rar.html arkadaşlar dosya içerisinde dershane notlarıda mevcuttur. dershane notlarının olduğu dosyalar word olarak salt okunur şekilde açılmalıdır. Çok yararlı dosyalar. mutlaka indirin ve yararlanın.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s