ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI ARA SINAV SINAMA 40 SORU

Yayınlandı: Ekim 29, 2012 / Uncategorized

ÜNİTE 1

1. Aşağıdaki Daniel Bell’e ilişkin ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. New York’ta doğmuştur.
b. Columbia Üniversitesi’nde öğrenim görmüştür.
c. Harvard Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır.
d. “Kapitalizmin Kültürel Çelişkileri” kitabının ya¬zarıdır.
e. Yale Üniversitesi’nde asistanlık yapmıştır.

2. Aşağıdakilerden hangisi Daniel Bell’in sanayi sonrası toplum kuramından sonra kapitalizmin kültürel çelişki¬lerini ele aldığı eseridir?
a. Kapitalizmin Kültürel Çelişkileri
b. Sanayi Sonrası Toplumun Gelişi
c. İdeolojinin Sonu
d. Postkapitalist Paradigmalar
e. Endüstriyel ve Post-Endüstriyel Dönüşüm

3. Daniel Bell “bilgi toplumu” kavramını ilk kez hangi eserinde kullanmıştır?
a. Kapitalizmin Kültürel Çelişkileri
b. Sanayi Sonrası Toplumun Gelişi
c. İdeolojinin Sonu
d. Postkapitalist Paradigmalar
e. Endüstriyel ve Post-Endüstriyel Dönüşüm

4. Aşağıdaki teorisyenlerden hangisinin sanayi sonrası topluma ilişkin bir kavramlaştırması bulunmamaktadır?
a. Amittai Etzioni
b. Herman Kahn
c. Peter Drucker
d. Ralf Dahrendorf
e. Max Weber

5. Daniel Bell sanayi sonrası toplum tipinin özellikleri¬ni ele alırken aşağıdakilerden hangisi açısından değer¬lendirmemiştir?
a. Endüstriyel açıdan
b. Mesleki açıdan
c. İletişimsel açıdan
d. Kültürel açıdan
e. İdeolojik açıdan

6. Aşağıdaki sosyologlardan hangisi sanayi toplumu kavramını ilk kez kullanmıştır?
a. Saint Simon
b. Max Weber
c. Karl Marx
d. Emile Durkheim
e. Daniel Bell

7. Aşağıdaki meslek gruplarından hangisi Daniel Bell’in “teknik ve profesyonel” sınıfı içinde yer almaz?
a. Bilim insanları
b. Teknisyenler
c. Mühendisler
d. Mavi yakalılar
e. Tıp personeli

8. Daniel Bell sanayi sonrası toplum teorisini geliştirir¬ken aşağıdaki ülkelerden hangisini temel almıştır?
a. Türkiye
b. Japonya
c. Fransa
d. Mısır
e. A.B.D

9. Sanayi sonrası toplumdaki en önemli sınıf aşağıdakilerden hangisidir?
a. İşçi sınıfı
b. Bilgi sınıfı
c. Yönetici sınıf
d. Orta sınıf
e. Üst sınıf

10. Aşağıdaki kitaplardan hangisi Türkiye’de beyaz yakalı işsizliği ele alan yakın dönem bir çalışmadır?
a. Boşuna mı Okuduk?
b. Kapitalizmin Kültürel Çelişkileri
c. Sanayi Sonrası Toplumun Gelişi
d. Global İşletme Yerel Emek
e. İdeolojinin Sonu

ÜNİTE 2

1. Alain Touraine’in görüşleri dikkate alındığında, aşa- ğıdakilerden hangisi sanayi-sonrası ya da programlan-mış toplumun temel vasıflarından biri değildir?
a. İktisadi büyümeye odaklı olması
b. Sanayi toplumundan daha fazla yatırım kapasi-tesine sahip olması
c. Emek ile sermaye arasındaki mücadelenin temel toplumsal çatışma olması
d. Bilgi ve yaratıcılığın eskiden olduğundan daha fazla önem kazanması
e. Örgütlerin yönetiminin daha büyük bir önem kazanmış olması

2. Alain Touraine’in inşacı-yorumcu yaklaşımı, insan eyleminin anlaşılmasında aşağıdaki ilkelerden hangisi¬ni dikkate alır?
a. İnsan eylemlerini anlamak için aktörlerin top-lumsal ve kültürel yönelimlerini dikkate almak gerekir.
b. İnsan eylemini, insanın içinde yaşadığı tarihsel- toplumsal koşulların tayin ettiği bir sonuç olarak anlamak gerekir.
c. Toplumsal bir iyiliği meydana getirmedikçe insan eylemi bilimsel olarak anlamsız ve değersizdir.
d. İnsan eylemleri başka insanların eylem ya da davranışlarına yönelik olmadıkça eylem olarak kabul edilmemelidir.
e. Eylemin gerçek ve doğru anlamı ancak bilim adamının incelemesi ve yorumu yoluyla ortaya koyulabilir.

3. Aşağıdakilerden hangisi Alain Touraine’in kültürel demokrasi kavramı tanımına daha uygundur?
a. Her bir cemaat veya kültür grubunun kendi kül-türünün öngördüğü yaşam düzenine uygun bir şekilde yaşamasına imkân verilmesi
b. Kültürler arası etkileşimi artırmak suretiyle fark¬lı kültürel geleneklerden yeni bir ulusal kültür oluşum sürecinin desteklenmesi
c. Öznenin kendi kültüründen aldığı kimliğini ge-liştirme ve güçlendirme yönünde cesaretlendi-rilmesi
d. Yerel ve ulusal-milli kültürlerin evrensel bir kül¬tür ekseninde değişme ve dönüşmeye teşvik edil¬mesi
e. Kültürel çeşitliliğin ve aklın ve akılcılığın gerek¬leri ile uzlaştırılması

4. Alain Touraine’e göre, modern toplumların en te¬mel toplumsal sorunu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kitlelerin açlık, fakirlik ve hastalık gibi temel ih-tiyaçlarının henüz tatmin edici bir şekilde karşı-lanmamış olması
b. Teknoloji dünyası ile değerler dünyasının birbi-rinden koparılmış olması
c. Birlik ve dayanışma içinde kültürel çeşitliliği koru¬yabilecek bir yapının ortaya konulmamış olması
d. Kapitalist iktisadi gelişme sürecinin geleneksel ekonomileri tahrip etmiş olması
e. Piyasa mekanizmasının kültürel değerlere uy¬gun tüketim mal ve hizmetlerini yeterince sağla-yamıyor olması

5. Alain Touraine’e göre, aşağıdakilerden hangisi klasik modernlik fikrinin temel amaçlarından biri olmuştur?
a. Aklın rehberliğinde, insanın ruh ve beden dün-yasını evrenin ilahi düzeninin gereklilikleri ile uyumlaştırmak
b. Dinin gelenek üzerindeki etkisini kırarak, gele-neklerin kutsallığını aklın yasaları ile açıklaya-bilmek
c. Doğal hayata hükmeden yasalar ile insan aklına hükmeden yasaları birbirlerinden ayırarak, in¬san aklını özgürleştirmek
d. Akıl ve bilim adına geleneksel olanı ortadan kal-dırmak
e. Seyahat ve ticaret özgürlüğünü denetim altına alarak, ulus devleti yabancı emek gücünün isti-lasından korumak

6. Alain Touraine’e göre, bir birey neyi yapması halin¬de, bir özne olarak düşünülebilir?
a. Demokratik idealleri kültürel ideallerle birleştir-mesi halinde
b. Kendi kültürel değerlerini ve kimliğini başka kültürler ve kimlikler karşısında etkin bir şekil¬de savunması halinde
c. Özgürlük isteğini birey olma isteği ile birleştir-mesi halinde
d. Kendi kültüründe akla ve bilime uygun olma¬yan unsurları reddetmesi halinde
e. Özgürlük, akılcılık ve kültürel aidiyeti birleştir-mesi halinde

7. Aşağıdakilerden hangisi Alain Touraine’in demokra-tik toplum anlayışının özünü daha iyi ifade eder?
a. Kültürel kimliğin kişisel özgürlük ve akılcı dü-şünce ile birleştirilmesi
b. Devletin gücünün sınırlanması ve hukuk devle¬ti ilkelerinin yerleştirilmesi
c. Güçler ayrılığı ilkesinin anayasal teminat altına alınması
d. Yöneticilerin seçimine herkesin katılımının sağ-lanması
e. Bireyciliğin önündeki engellerin kaldırılması

8. Aşağıdakilerden hangisi Alain Touraine’e göre de-mokrasi fikrinde diğerlerinden daha fazla öneme sa-hiptir?
a. Seçme ve seçilme hakkı
b. Hukuk devleti
c. Güçler ayrılığı
d. Halkın egemenliği
e. Devlet gücünün temel haklara saygı ilkesince sı-nırlanması

9. Aşağıdakilerden hangisi Alain Touraine’e göre kül-türel demokrasinin amaçları arasında yer almaz?
a. Sınıf farklılıklarını azaltmak
b. Ekonomi üzerindeki siyasal ve toplumsal kontro-lü azaltmak
c. Kültürel çeşitliliğin saygı görmesini sağlamak
d. Herkese eşit kültürel ve toplumsal haklar sağ-lamak
e. Tüketici taleplerini dikkate almak

10. Alain Touraine’e göre, aşağıdakilerden hangisi çağ-daş toplumsal hareketlerin ortaya çıkmasında temel etkendir?
a. Egemen düzene karşı çıkmak
b. Ezilenlerin-mağdurların sınıf çıkarlarını savun-mak için örgütlenebilmek
c. Hasımları ile paylaşılan değerler adına mücade¬le etmek
d. Önceliği yeni bir özne yaratmaya vermek
e. Bir parti önderliğinde hareket ederek siyasal ta-lepler üretmek

ÜNİTE 3

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi postmodernizmin an-lamlarından biri değildir?
a. Modernizmin radikal bir eleştirisidir.
b. Bir tarihsel geçmiş duygusunun yitirilmesidir.
c. Gerçekliğin yerini imajların almasıdır.
d. Simülasyonlar çağıdır.
e. Modernizmin devamıdır.

2. Bir proje olarak aydınlanma düşüncesinin en temel ögesi hangisidir?
a. Evrensellik
b. Görelilik
c. Yorumculuk
d. Özgecilik
e. Öznellik

3. Aşağıdakilerden hangisi postmodernizmin temala-
rından biri değildir?
a. Öznenin ölümü ve dönüşü
b. Temsilin reddi ve kamusal alanın çöküşü
c. Bireycilik ve bireysel kimlik
d. Nihilizm, anti-hümanizm ve kinizm
e. Evrenselcilik

4. Aşağıdakilerden hangisi modern sanatın temel özel¬liklerinden biri değildir?
a. Özgürlük ve özgünlük
b. Yansıma ve misyon
c. Sanat ürünlerinin metalaşması
d. Seçkinci olma
e. Tutucu olma

5. Aşağıdakilerden hangisi postmodern sanatın temel özelliklerinden biri değildir?
a. Sanatçının topluma karşı bir misyonunun bulun-ması
b. Gerçek yaşamda belirsizlik ve kararsızlığın ol-maması
c. Taklit ve yapıştırma tekniklerinin sanat ürünle-rinde kullanılmaması
d. Hümanist değerlerden arınılmaması
e. Sanatçının topluma karşı bir misyonunun olma-ması.

6. Aşağıdakilerden hangisi postmodernizmin temel il-kelerinden biri değildir?
a. Modernizmde geçerli olan her şeyin geçersiz ve eskimiş olması
b. Gerçekliğin yerini imgelerin/göstergelerin alması
c. Anlamsızlık ve belirsizliğin kabulü
d. Her şeyden şüphe edilmesi
e. Yarım kalan modernite projesini tamamlamak.

7. Rosenau’ya göre, postmodernist teorisyenler, günü-müz toplumları için neyi önermektedirler?
a. Özgürlük, bireycilik, analiz, gelişme
b. İndeterminizm, çeşitlilik, farklılık, karmaşıklık
c. Rasyonalite, pozitivizm, hümanizm, ilerleme
d. Determinizm, birlik, sentez, basitlik
e. Meşru düzen, iletişimsel eylem, anlamlandırma, iktidar

8. Lyotard’ın postmodern topluma yönelik olarak ileri sürdüğü ana problemi nedir?
a. Aklın eleştirici gücünün ne olduğu
b. Bilginin nasıl konumlandırıldığı
c. Sanatın nasıl bir konum aldığı
d. Ekonomik gücün kimde olduğu
e. Siyasi gelişmelerin nereye doğru gittiği

9. Lyotard, büyük anlatının yitiminden neyi kastet-mektedir?
a. Büyük anlatıların merkezi önemini korumasını
b. Büyük anlatıların ütopik olmasını
c. Büyük anlatıların insanı doğru temsil edememe-sini
d. Büyük anlatının bir dil oyunu olduğunu
e. Büyük anlatıların bir paradigma olduğunu

10. Jameson postmodernizmi hangi bağlamda açıkla-maktadır?
a. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler
b. Kapitalist ekonominin kültürel oluşumları
c. Pedegojik değişimler
d. Dil oyunları
e. Uluslararası ilişkiler

ÜNİTE 4

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Zygmunt Bauman’a göre modern koşullarda yaratılan (inşa edilmek iste¬nen) bireyin sahip olduğu özelliklerden biri değildir?
a. Modern koşullarda bireyler esas olarak üreti-ci/asker olarak inşa edilmektedirler.
b. Modern koşullarda inşa edilen bireylerin en önemli özelliklerinden biri kendiliğinden ve ko¬layca ateşlenebilen bir davranış esnekliğine sa¬hip olmaları, önceki öğrendiklerine ve kazanıl¬mış alışkanlıklarına çok az bağlı olan aktörler olmalarıdır.
c. Modern koşullarda inşa edilen bireyler disiplinli aktörlerdir.
d. Modern koşullarda inşa edilen bireylerin davra-nışları genellikle düzenli/kurallı olan ve her şey¬den önemlisi de düzenlenmeye boyun eğen bir yapı sergilemektedir.
e. Modern koşullarda inşa edilen bireyler, yalnız başlarına tamam olmayan, bir şey ifade etmeyen, anlamlı bütünler oluşturabilmeleri için öte¬ki birimlerle birleşmesi gereken aktörlerdir.

2. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Zygmunt Bauman’ı “Postmodernitenin” peygamberi olarak ilan etmiştir?
a. Anthony Giddens
b. Ulrich Beck
c. George Balandier
d. Dennis Smith
e. Peter Wagner

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Zygmunt Bauman’ın postmodernlik yaklaşımına göre doğrudur?
a. Postmodern dönem, modern dönemin sonunu ilan etmiştir.
b. Postmodern dönem, modern dönemden önceki dönemin adıdır
c. Postmodern dönemin en önemli özelliklerinden biri “Bahçe Kültür” anlayışıdır
d. Postmodern dönem farklılıkları suç olarak gör-mektedir.
e. Postmodern dönemdeki düşüncenin çoğunlukla işaret ettiği şey dünyanın ortadan kaldırılması imkânsız çoğulluğunun kabulüdür.

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Zygmunt Bauman’a göre
postmodern koşullarda yaratılan (inşa edilmek is¬tenen) bireyin sahip olduğu özelliklerden değildir?
a. Postodern koşullarda bireyler esas olarak tüketi-ci/oyuncu olarak inşa edilmektedirler.
b. Postmodern koşullarda inşa edilen bireyler ön¬celikli olarak yeni deneyimler arayan ve asla doymayan, sürekli ve tercihen daima artan bir uyarıcı akışını emebilen ve bunlara tepki verebi¬len deneyim organizmalarıdır.
c. Postmodern koşullarda inşa edilen bireyler “ya-ratıcı” aktörlerdir.
d. Postmodern koşullarda inşa edilen bireyler dai¬ma ve bitkinlik duymayan bir üretme kapasitesi¬ne sahip olmalıdırlar.
e. Postmodern koşullarda inşa edilen bireyler, asla tamamen dengede olmasalar da, neredeyse ken¬di kendisine yeten ve kendi kendisini güdüle- yen birimler olarak kendi kendilerini dengele¬me eğilimindedirler.

5. Zygmunt Bauman, 17.yüzyılda ortaya çıktığını ifade ettiği modernliğin kültür anlayışını nasıl değerlendir-mektedir?
a. Toplumların ulaşması gereken ideal kültür dü¬zeyi olarak.
b. İnsanlığın ulaştığı en üst düzey kültürel seviye olarak.
c. Bahçe kültürüne benzeterek.
d. Dünyada yerel kültürlerin gelişmesi olarak.
e. Küreselleşme sürecinin başlangıcı olarak.

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Zygmunt Bauman’ın modernlik yaklaşımına göre modernliğin özelliklerin¬den biridir?
a. Modern dönem, küreselleşmenin sonu anlamını taşımaktadır.
b. Modern dönem, Postmodern dönemden sonraki dönemin adıdır.
c. Modern koşullarda inşa edilen bireyler “yaratıcı” aktörlerdir.
d. Modern dönem farklılıkları suç olarak görmüş¬tür.
e. Modern dönemdeki düşüncenin çoğunlukla işa¬ret ettiği şey dünyanın ortadan kaldırılması im¬kânsız çoğulluğunun kabulüdür.

7. Zygmunt Bauman’a göre, aşağıdakilerden hangisi küreselleşme sürecinin özelliklerinden biridir?
a. Küreselleşme süreci ulus-devlet yapısını ortadan kaldırmıştır.
b. Küreselleşme süreciyle birlikte milli kültürlerin sonuna gelinmiştir.
c. Küreselleşme sürecinde parçalanma ve bütün-leşmenin birlikte var olması söz konusudur.
d. Küreselleşme süreci sadece ekonomik açıdan bir bütünleşme sürecidir.
e. Küreselleşme süreci kontrollü bir süreçtir.

8. Zygmunt Bauman’a göre, küreselleşme fikrinden çıkan en derin anlam nedir?
a. Kontrollü bir süreç olmasıdır.
b. Küreselleşmenin sadece dünyanın belirli bir böl-gesinde işleyen ve yalnızca orada kontrolü söz konusu olan bir süreç olmasıdır.
c. Küreselleşme diye adlandırılacak bir sürecin söz konusu olmamasıdır.
d. Dünya meselelerinin belirsiz, kuralsız ve kendi başına buyruk bir doğasının olmasıdır.
e. Küreselleşme sürecinin postmodern dönemin diğer adı olmasıdır.

9. Holocaust ne anlam ifade etmektedir?
a. Almanya’nın bağımsızlık gününün adıdır.
b. Modern dönemin diğer adıdır.
c. Yahudilerin bağımsızlık gününün ismidir.
d. Holocaust, Yahudi’lerin topluca öldürülüşünü anlatmak için kullanılan bir kavramdır.
e. Almanlar ile Yahudiler arasında yapılan barış anlaşmasının ismidir.

10. Aşağıdakilerden hangisi Zygmunt Bauman’ın eser-lerinden biri değildir?
a. Postmodern Etik
b. Modernliğin Sosyolojisi
c. Parçalanmış Hayat
d. Modernlik ve Müphemlik
e. Küreselleşme, Toplumsal Sonuçları

ÜNİTE 1 CEVAP ANAHTARI

1. e Yanıtınız yanlışsa “Daniel Bell’in Sosyolojisi” konusunu gözden geçiriniz.
2. a Yanıtınız yanlışsa “Daniel Bell’in Sosyolojisi” konusunu gözden geçiriniz.
3. b Yanıtınız yanlışsa “Daniel Bell’in Sosyolojisi” konusunu gözden geçiriniz.
4. e Yanıtınız yanlışsa “”Sanayi Sonrası Toplum Kavramı” konusunu gözden geçiriniz.
5. c Yanıtınız yanlışsa “”Sanayi Sonrası Toplum Teorisi” konusunu gözden geçiriniz.
6. a Yanıtınız yanlışsa “”Sanayi Sonrası Toplum Teorisi” konusunu gözden geçiriniz.
7. d Yanıtınız yanlışsa “”Sanayi Sonrası Toplum Teorisi” konusunu gözden geçiriniz.
8. e Yanıtınız yanlışsa “”Sanayi Sonrası Toplum Teorisi” konusunu gözden geçiriniz.
9. b Yanıtınız yanlışsa “”Sanayi Sonrası Toplum Teorisi” konusunu gözden geçiriniz.
10. a Yanıtınız yanlışsa “Sanayi Sonrası Toplum Teorisi” konusunu gözden geçiriniz.

ÜNİTE 2 CEVAP ANAHTARI

1. c Yanıtınız yanlış ise “Giriş” bölümünü gözden geçiriniz.
2. a Yanıtınız yanlış ise “Toplumu Anlamanın Yöntemi ve Geç Modern Toplum” bölümünü göz¬den geçiriniz.
3. e Yanıtınız yanlış ise “”Toplumu Anlamanın Yöntemi ve Geç Modern Toplum” bölümü ile “Top-lumsal Hareketler ve Kültürel Demokrasi “ bö-lümünü gözden geçiriniz.
4. c Yanıtınız yanlış ise “ Modernlik ve Modern Toplumların Temel Sorunu” bölümünü gözden ge-çiriniz.
5. d Yanıtınız yanlış ise, “ Modernlik ve Modern Toplumların Temel Sorunu” bölümünü gözden ge-çiriniz.
6. e Yanıtınız yanlış ise, “Modernlik ve Özne” ve “Modernlik, Özne ve Demokrasi Arasındaki îliş- kiler” bölümlerini gözden geçiriniz.
7. a Yanıtınız yanlış ise “Modernlik, Özne ve Demokrasi Arasındaki İlişkiler” bölümlerini göz¬den geçiriniz.
8. e Yanıtınız yanlış ise, “Siyasal Modernlik ve Demokrasinin Boyutları” bölümünü gözden ge-çiriniz.
9. b Yanıtınız yanlış ise, “Toplumsal Hareketler ve Kültürel Demokrasi” bölümünü gözden geçiriniz.
10. c Yanıtınız yanlış ise, “”Toplumsal Hareketler ve Kültürel Demokrasi” bölümünü gözden geçiriniz.

ÜNİTE 3 CEVAP ANAHTARI

1. e Yanıtınız yanlış ise “Giriş” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
2. a Yanıtınız yanlış ise “Aydınlanma Düşüncesine Tepki” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
3. e Yanıtınız yanlış ise “Giriş” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
4. e Yanıtınız yanlış ise “Modern Sanata Karşı Post-modern Sanat Anlayışı” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
5. a Yanıtınız yanlış ise “Modern Sanata Karşı Post-modern Sanat Anlayışı” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
6. e Yanıtınız yanlış ise “Modernizm Postmodernizm Karşılaştırılması” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
7. b Yanıtınız yanlış ise “Giriş” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
8. b Yanıtınız yanlış ise “Postmodernizm ve Bilginin Konumu” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
9. c Yanıtınız yanlış ise “Dilin Esnekliği ve Büyük Anlatının Yitimi” bölümünü yeniden gözden ge-çiriniz.
10. b Yanıtınız yanlış ise “Jameson Yaşamı ve Post-modernizme Bakışı” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.

ÜNİTE 4 CEVAP ANAHTARI

1. b Cevabınız yanlışsa “Zygmunt Bauman’ın Mo-dernlik Değerlendirmesi” ve “Zygmunt Bau- man’ın Modernlik-Postmodernlik Karşılaştırma¬sı ve Küreselleşmeye Yönelik Görüşleri” bölüm¬lerini gözden geçiriniz.
2. d Cevabınız yanlışsa “Giriş” bölümünü gözden geçiriniz.
3. e Cevabınız yanlışsa “Zygmunt Bauman’ın Post- modernliğe Yönelik Görüşleri” ve “Zygmunt Bauman’ın Modernlik-Postmodernlik Karşılaş-tırması ve Küreselleşmeye Yönelik Görüşleri” bölümlerini gözden geçiriniz.
4. d Cevabınız yanlışsa “Zygmunt Bauman’ın Post- modernliğe Yönelik Görüşleri” ve “Zygmunt Bauman’ın Modernlik-Postmodernlik Karşılaş-tırması ve Küreselleşmeye Yönelik Görüşleri” bölümlerini gözden geçiriniz.
5. c Cevabınız yanlışsa “Bauman’ın Modernite Eleş-tirisi” bölümünü gözden geçiriniz.
6. d Cevabınız yanlışsa “Bauman’ın Modernite Eleş-tirisi” bölümünü gözden geçiriniz.
7. c Cevabınız yanlışsa “Bauman’a Göre Küreselleş¬me” bölümünü gözden geçiriniz.
8. d Cevabınız yanlışsa “Bauman’a Göre Küreselleş¬me” bölümünü gözden geçiriniz.
9. d Cevabınız yanlışsa “Giriş” ve “Zygmunt Bau- man’ın Modernlik Değerlendirmesi” “Zygmunt Bauman’ın Modernlik Değerlendirmesi” bölüm-lerini gözden geçiriniz.
10. b Cevabınız yanlışsa “Zygmunt Bauman’ın Mo-dernlik Değerlendirmesi” bölümünü gözden ge-çiriniz.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s